What Language Is This?

Les formes de tractament (FT) són una qüestió que ha provocat molt d’interès en els darrers anys, sobre tot del punt de vista pragmàtic. En aquest article, fem una aproximació a la qüestió de les FT pel que fa als pronoms en aragonès, un diasistema on hi ha molt poques referències d’aquest assumpte. Estudiarem sobretot la forma vós, que presenta característiques exclusives en aragonès, amb algunes referències a la 1
Ianua. Revista Philologica Romanica

Aquest és un estudi contrastiu, en què l’aragonès és comparat amb la resta de llengües iberoromàniques, dins un marc teòric nou, el de la Gramàtica Funcional Categorial i el seu ús d’etiquetes per marcar la dixi i altres fenòmens propis de les FT a tots dos nivells, pragmàtic i gramatical.

Palabras clave: aragonès, formes de tractament, dixi, iberoromànic,gramàtica funcional categorial, etiquetatge.

Índex
1Justificació
2El marc teòric
3El sistema pronominal de l’aragonès de 2P
4Sobre el vós de cortesia
5El paradigma de vós
6La concordança de nombre
7L’expressió de la cortesia en aragonès
Referències bibliogràfiques

1. Justificació

No és gaire la informació que es troba sobre les formes de tractament en l’aragonès actual. Dins els estudis, sobretot de tipus dialectal que s’han escrit durant el darrer segle, les formes de tractament solament interessen com a element de variació, en què s’estudia el paradigma i les divergències.

Pel que fa al procés de normalització de l’aragonès com a llengua actual, tampoc no s’hi ha dedicat gaire temps a l’estudi d’aquest tema, però pensem que cal dedicar-hi un estudi, tot i que sigui incomplet —en som conscients—, atès que té un interès molt gran no sols per entendre quin funcionament té el sistema de formes de tractament (FT) en aragonès, sinó també perquè la comparació amb les llengües veïnes no deixa de tenir un gran interès.

2. El marc teòric

Fem aquest estudi dins el marc teòric de l’etiquetatge de FT (Frías & Uruburu, 2017). Es tracta d’un sistema d’individualització de les formes de tractament amb etiquetes. En un primer moment, n’hi ha tres de primàries: grau [G] (de formalitat), paradigma [Π] i referent [R]. Pel que fa al castellà europeu (comencem per una llengua amb un sistema relativament simple), les aplicaríem així:

What Language Is This?

Here you go, folks. This language is actually quite well known and it is even famous, though the number of speakers is probably not extremely large. I believe there are ~2 million speakers of this very odd language. Ok, give it your best shot!

La lingvoj konvencie nomataj “uralaj” estas grupo de lingvoj disvastigitaj tra Norda Eŭropo, Orienta Eŭropo kaj norda Azio. Laŭ T. Salminen, ne ekzistas konsento pri la efektiva nombro de uralaj lingvoj. La ekstrema minimuma kalkulo, ankoraŭ subtenata de la plej konservativaj spektantoj, donus ne pli ol dek ok lingvojn. Kontraŭe, la plej ampleksa listo de uralaj lingvoj, en la senco, ke ĉiu el ili postulas apartan lingvan priskribon, inkluzivus kvardek ses lingvojn.

La plej demografie grava uralaj lingvoj estas la hungara, sekvata de la finna kaj la estona. Ĉi tiuj lingvoj estas tre malsamaj laŭ morfologia kaj gramatika vidpunkto, ĉar estas multe pli da diferencoj ol similecoj. La ideo, ke ili genetike rilatas, baziĝas sur malmulto de oftaj vortoj. La supozata “granda nombro” de vortprovizaj kongruoj estas nur pro dezira pensado. La uralaj lingvoj dividas bazan vortprovizon de malpli ol 200 vortoj laŭ Janhunen, kaj 472 laŭ UEW3, inkluzive de korpopartoj, parencecaj terminoj, nomoj de bestoj, naturaj objektoj (ekzemple ŝtono, akvo, arbo), iuj verboj, bazaj pronomoj kaj numeraloj.

La tuta nombro de konkordancoj de la uralaj vortoj varias laŭ la diversaj fakuloj, kiuj “interpretis” ilin. La tiel nomataj konkordancoj ofte limiĝas al la unua silabo, kaj en iuj kazoj ili estis establitaj nur surbaze de la signifoj kaj iom da malforta simileco. La tre malmultaj gramatikaj konkordancoj ŝuldiĝas aŭ al pruntado de aliaj lingvoj, simpla konverĝo aŭ novigoj enkondukitaj aparte de ĉiu unuopa lingvo. La resto de la vortprovizo – laŭ la uralaj erudiciuloj – konsistas el pruntoj de aliaj lingvoj aŭ vortoj de “nekonata” origino. Sed eĉ la ducent vortoj supre menciitaj estis plejparte pruntitaj de aliaj lingvaj familioj. La ĉeno de hipotezoj formulita por subteni la tiel nomatan “uralan” teorion superas la limojn de science allaseblaj supozoj.

What Language Is This?

What language is this? First of all, what family is this language from? This should be easy. Next, what is this text discussing? Should be harder, but I know at least one commenter on here who ought to get this. And finally of course,  what language is this? I had to admit that I was fooled at first. I thought it was one language in this family, but it was actually another language in this family.

Not that they don’t sort of all look alike, at least when written with a Latin orthography. Written with the other popular orthography type used by these languages, I don’t have a clue which it is because I don’t understand that orthography. Oh and while you are at it, what type of orthography am I discussing in the couple of sentences above. Come on people, it’s not that hard.

Autor zde diskutuje některé neřešené dílčí problémy afrických klasifikací a rozebírá klasifikač-ní metody užité v předcházejících modelech. Především však představuje vlastní postupy, které jsou postaveny na důkladné etymologické a sémantické analýze lexikálního materi-álu, včetně ustanovení regulérních hláskových korespondencí, tedy procedury, která v kla-sické komparatistice zůstává jediným důkazovým prostředkem genetické příbuznosti mezi jazyky.

K určení stupně příbuznosti, tj. vytvoření hierarchicky uspořádaných ‘stromových’ modelů, používá, stejně jako mnozí jeho předchůdci, kvantitativní analýzu, kte-rou skromně nazývá v titulu své monografie lexikostatistikou. Jde však o její ambicióznější sestru, glottochronologii, která nabízí více než jen hierarchicky uspořádaný vývojový diagram , totiž i absolutní chronologii dílčích divergencí ve vývoji příbuzných jazyků. Autor aplikuje glottochronologii, přesněji řečeno vlastní variantu tzv.

‘Rekalibrované’ glottochro-nologie, díla jeho otce, dvěma způsoby. Jeden vychází z automatického programu, který je založen na zjednodušených hláskových korespondencích a podle nich vyhledává pravděpodobné cognates a na základě nich konstruuje odpovídající vývojové dia-gramy. Druhý postup autor nazývá manuální.

Spočívá v detailním ‘ručním’ prověření po-tenciálně příbuzných forem z hlediska předem ustanovených hláskových zákonů. Sympatic-ký je nanejvýš obezřetný postup, když se autor snaží identifikovat výpůjčky nebo náhodné podobnosti a absolutní chronologii ustanovuje pouze u bezpečně prokázaných genetických jednotek, vesměs s časovou hloubkou rozpadu nepřevyšující

Tis. př. Kr. Přirozeně se zají-má i o vzdálenější příbuznost. Výsledky ale prezentuje pouze ve formě tabulek vyjadřujících procenta společně zdědené slovní zásoby z testovacích lexikálních souborů. Vedle etymolo-gicky zanalyzovaných lexikálních souborů jsou nejcennějším výstupem prvních dvou dílů monografie detailně propracovaná schémata divergence bezpečně ustanove-ných taxonomických jednotek doplněná časovými osami. Ve druhé části prvního dílu se au-tor věnuje khoisanským jazykům (s. 301-483). Detailně zde představuje klasifikaci tří jasně definovaných skupin khoisanských jazyků: centrálních, jižní khoe a severní khoe.

What Language Is This?

Have fun with this one. If you’re smart, you should be able to spot at least the language family here. This language is related to a language that is quite well known. We could even say that it is a European language. There may be up to 53 languages in this family, of which the European language above is the largest. What once you get the family, which language is it? This is the language of a nation-state, I’ll give you that.

This language has massively expanded recently and there are now all sorts of materials being produced into it, even including university textbooks. I believe that in this country, you can earn your university degree in this language. The schooling is of course done in this language, but another major language of a different family is also popular which was formerly an official language in this land. This language is a sort of lingua franca  for many of the surrounding countries.

Shuni ham hisobga olish kerakki, oxirgi bir yil ichida Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi xalqaro munosabatlarda yangi bosqich boshlandi. Oxirgi 25 yil davomida adovat ruhida aytilgan ko‘p gap- larga chek qo‘yila boshlandi, millatlararo totuvlik, ahil qo‘shnichilik munosabatlari tobora avj olib bormoqda. Bu esa xalqlarimizning er- tangi kunga ishonchini va integrasion jarayonlarning ijobiy natija- larga olib kelishiga umidini yanada oshirmoqda.

Shunday bo‘lsada, qabul qilingan milliy koncepsiyalarni va ular asosida yozilgan kitob va maqolalarni, internet saytlarini hali hech kim bekor qilgani va olib tashlagani yo‘q. Shuning uchun talabalar bu koncepsiyalar haqida ob’ektiv ma’lumotga ega bo‘lishlari zarur.

Mazkur fanningmaqsadi “Markaziy Osiyo xalqlari tarixi” kafed- rasi magistrantlariga bugungi kunda Markaziy Osiyo tarixi tarixshu- nosligida mavjud bo‘lgan dolzarb muammolar haqida umumiy tu- shuncha va tasavvurlar berishdan iborat. Shuningdek, qo‘llanmada ko‘rib chiqiladigan masalalarning ilmiy-nazariy va amaliy-usuliy asoslari haqida ham batafsil ma’lumotlar beriladi.

Ushbu fan dasturida magistrantlar tarixchi mutaxassis uchun zarur bo‘lgan darajada Markaziy Osiyo mintaqasi tarixi tarixshunosligining nazariy muammolari bo‘yicha yangi tarixiy voqelikdan kelib chiqqan holda hozirgi kunda mavjud bo‘lgan yangicha ilmiy qarashlar va yonda- shuvlar bilan tanishtiriladi, shuningdek, turli ilmiy qarashlar ichida milliy g‘oya manfaatlariga xizmat qiluvchi ilmiy qarashlardan ilmiy tadqiqotlarda asos sifatida foydalanishga o‘rgatiladi.

Fanning asosiy vazifalari

quyidagilardan iborat: – talabalarni hozirgi davrda Markaziy Osiyo mintaqasidagi mus- taqil davlatlar dagi tarixchi olimlarning bir yoqlama yondashuvlari va ularning salbiy jihatlari bilan tanishtirish; – talabalarga Respublikasining milliy g‘oya mafku- rasining asosiy tamoyillari va uning boshqa mafkuralarga nisbatan haqqoniy asosga ega ekanligini ko‘rsatish

Spot the Language

Dres moy es hanter bledhen an yeth o kov passys yn. Y’n jydh hedhyw, byttegyns, yma an yeth yn argerdh dasserghyans ha, wostalleth yma niver freth ha nebes kowsoryon a vyhan. An Ruwvaneth Unys a sinas an Chartour Europek rag Yethow Ranndiryel po Byhan ha res yw dhedha gwitha an yeth.

Y’n gwettha prys, nyns eus hwithrans sad dhe selya an niver, avel yma yn Kembra. Tus ha governans a deby yma ‘ogas veth’ po ‘marnas nebes kansow’ a gewsel, ytho yma fowt a arhasow ha gwriansow a-barth an yeth. Dhe orthtreylya an studh ma, an kows ma atemptya selya niver yn mar hardlych dell bossybyl. An niver ma a yll bos dhe besya gans an difressyans an yeth yn fordh wiw.

This one is not as hard as it seems. You should at least get the language family right, if not the language itself. And yes, it is definitely spoken in Europe. This language is not widely known though, and probably a lot of people have never heard of it or think it doesn’t exist. Unlike many European languages, it does not have a large number of speakers.

Answer to Spot the Language 30

SHI: So, out of Dagestan, Abkhazia, and Chechnya, I’ll going with:

Dagestani? I don’t know if it’s a real language.

There is no language called Dagestani, although it might be nice if there was. I believe there are 28 different languages spoken in that tiny republic. But Russian is the main language of interethnic communication. This is an area of frighteningly steep mountains in the towering Caucasus range, and the very tall mountains kept most of these languages isolated for a long time.

It also probably allowed a lot of strange features to develop that might have gotten ironed out of a more widely spoken language.

Like islanization in genetics where an isolated group spins out of control genetically because it’s not getting much feedback from other groups, so it takes off on its own development, and all sorts of odd things can happen genetically. The Kalash people of Northwestern Pakistan are an example of the island effect.

This is one of the insane Northeast Caucasian languages. This one is called Tsez. It’s quite famous for probably being one the hardest languages on Earth to learn. Even native speakers make mistakes pretty regularly when they speak it. There are lot of Northeast Caucasian languages spoken in Dagestan.

Spot the Language 30

Just no. You’re never getting this one either.You will never get the language, so just give me the general region where it is spoken and if possible the language family this is a part of.

I like to toss out this language when I ask linguist morons who insist that all languages are equally difficult or easy to learn. I ask them,

Is (this language) as easy to learn as Malay? Is Malay as difficult to learn as (this language)?

This language actually has 15,000 speakers. It is spoken in a part of the world where there are many small languages spoken by different tribal groups. They typically have only small numbers of speakers, and in general they are not official languages where they are spoken.

This language is interesting because studies have shown that it is so complicated that even native speakers often make errors when they speak. There is also a possibility that there may be 70,000 possible forms of any verb.

Unfortunately, this language has no official status. For the first five years of education, another language in this group, albeit with many more speakers, is used as the mode of education. After that it switches over to education in the large language of the state which these people are citizens of, which is completely different from this language. As a result, children have a better command of the state language than their native tongue.

Nevertheless, most people over age 35 are fluent speakers of this tongue and it is still the first language of most children. It has two different alphabets, a non-Latin one which is most used and a Latin one, an example of which can be seen below.

Neither are much used and speakers of this language are more literate in the language used in the first five years of elementary school than they are in this language. These languages are known, in addition to their maddening complexity, for having very large inventories of both vowels and consonants. And just to give you a huge hint, yes, the speakers of this language are Muslims, as are almost all speakers of this language family.

Kʼetʼus Hunar

Zewnoƛax zewčʼeyƛax bˤeƛon bocʼin zirun qayno. Sidaquł šigoħno sadaqorno boyno ħukmu: yaqułtow begira bocʼi ħonƛʼār miƛʼeł xizāz xizyo rišʷa yoł. Bˤeƛā begirno qay łˤāł xizāz, bocʼin zirun regirno ħonƛʼār miƛʼeł xizāz. Ɣudod, žedi raynosi beƛʼez reqenyoxor, ziru boqno uhi-ehƛada buq boƛāxzāzarno boqno. Zirus uhi-ehi teqxoy, ɣʷaybi kʼoƛin elār, bocʼi buq bātuzāzarno boqno bikʼin reqenyoƛer, besurno ƛʼarayaw miƛʼi. Miƛʼin bisno bocʼin zirun xizor rutin qʼayƛʼār.

Rizirno cʼidoƛʼor ƛoħon begirno łāƛʼor qay. Kikxogon zewno bočʼikʼxo kʼetʼu. Qayir zewāčʼey rikʷayxo; nešuruxay nełor rikʷayxo zewčʼey. Kʼetʼu, ełor baynosi qay, boqno kʼekʼbikʼa. Kʼekʼbikʼni teqnosi, qay łikin rixerčʼeytow boxin xizor. Bˤeƛā esirno: “Šidā boxā rayirčʼey łin?” Elo didiyƛa žekʼu yoł-ƛin eƛin qayā. Aħugon rikʼin łāxor zirun qayno.

Žedi raynosi kikxor žedā esirno kʼetuq: “Mi šebi?” Di žekʼu yoł-ƛin eƛin kʼetʼā. Šebi že debez ħiroƛʼ esirxo zirā. Tupi ƛin eƛix kʼetʼā. Dicce rˤuƛʼno zirun qayno, amma biyxoy kʼetʼu yāłru, xizyo łˤonon zenzi rikʼin raħira reƛ. Bˤeƛo buqełno bičin ažoz kʼodrexāzay, rołikʼno aħyabin kecno, kʼetʼu tataniłxo zewno cʼidox.

Bˤeƛā kʼekʼrikʼerxo zewno aħyabi. Že rikʷayxoy, kʼetʼuz rokʼƛʼor rayno, že elo aw ƛin, hudu betʼtʼun kʼoƛin elor. Dicce bˤuƛʼzāq bˤeƛqo regin ixiytʼatow qˤaƛubin, boxin ciqxār. Bocʼezno qayizno, ziruzno rokʼƛʼor rayno baysi bāsu ixiytow ħaywan šebin, nełoq že riqičʼey kʼiriłno roxin. Cʼikʼiy reƛ miƛes ƛexun kʼetʼur. ʕoƛiran ɣˤudeł kʼetʼu bišno, racʼno baɣʷace dawla bocʼesno zirusno.

Spot the Language 29

Just forget about this one too. You’re not getting it. Just tell us where this is spoken –  the general region is just fine. If you know something about linguistics, you might get a hint in the prenasalized vowels which are often found in languages in this region. The language has only 10,000 speakers, but it is still doing quite well anyway as the country where it is spoken is quite undeveloped.

The language family that this language is a member is quite famous, and a number of well-known world languages are a member of this family. This family has actually been reconstructed, and incredibly enough, this family is up to 13-15,000 years old, which is beyond the so-called 8,000 year barrier beyond which no reconstruction is possible. However, reconstructing the numerals has been very difficult, similar to Turkic.

One of these languages is the official language of a nation. It is written with its own special script not used by any other language. It is associated with a major world non-Christian religion.

Another one is the official language of many nations, although it contains up to 35 major dialects, many of which are actually separate languages. Nevertheless, there is a standard written form taught in school that most educated people know so conversations with those who speak different languages in this group is possible.

This is another language that is written one way and spoken another. This language also has its own script which is used for this language. It also forms the base of a script for some other languages. All of these nations are associated with another  large non-Christian religion.

Both of these scripts leave out vowels for some reason and words are formed mostly on the basis of triconsonantal roots.

However, if you are familiar with the other languages of this group, this language doesn’t look much like them.

It seems odd to have a language from this family in this location, but when we learn that these people may have been brought here but invaders from the North, it makes more sense as these languages are spoken to the north and northeast of this language for the most part. One of these languages is even spoken in Europe!

Ele ndana ege na, ne a Kosewa. Ne məndəye ga elé əwla. Ne ɗəwer ga.Alala na, gogolvan na, olo alay. Acar a hay kəre ava fo fo fo. Sen ala na, okfom adaɗala ɓav! Ne awəy, “Alma amədəvala okfom nehe may?”

Mbaɗala ehe na, nabay oko, nazaɗala təystəlam əwla. Nabay cəzlar. Nábay na,námənjar na, mbajak mbajak mbajak gogolvan! Ne awəy, “A, enen baj na, memey na!” Ne mbət məmbete oko əwla na,kaləw nazaɗala ɛɮɛrɛ=uwla. Mək ava alay, Mecesle mbəraɓ! Ele a Hərmbəlom ele ga ajənaw etekəl kəl kə ndahan aka Ádəɗala vbaɓ a wəyen ava.

Ne dəyday məkəɗe na akaHor əwla olo alay awəy egege,“A a nəngehe na, Hərmbəlom aloko ehe.Bəyna anjakay nok ha a slam məndəye ango ava,alala Hərmbəlom ajənok na, səwse Hərmbəlom.”Hor əwla ahaw kəygehe. Alala, nəzlərav na ala gogolvan na a amata ava.Ko dedew babəza əwla ahay aməzləravala amata na, tawəy, “Baba ákaɗ gogolvan, baba ákaɗ gogolvan!” Tájaka kəygehe. Ka nehe ləbara a ma ndana ɗəwge.

Spot the Language 28

You’ll never get this one. Just forget about it. I will say that this is the language of what could be called a tribe, although there are tribes in Southeast Asia, Siberia, India, Central Asia, the Arab World, Africa, North Africa, the Americas, New Guinea and Australia.

This language still somehow has 2,000 speakers out of a population of ~10,000, so it is doing quite well. The other languages of this particular racial group are for the most part doing quite poorly, and many are moribund if not out and out extinct.

Since you will never get the right answer, just give us the general location where this language is spoken and if possible the racial group that speaks this language. Many of the 1,000 languages of this ethnic group have a similar look to them, and quite a few of them look a lot like the below.

Most of these languages are polysynthetic. This language has only three phonemic vowels, which is interesting. The following is actually an extended joke in this language.

Móhnôhonėhevōhe emȯhónėheo’o. Móhvêehevōhe. Na’ėstse mó’onéahtȧhēhe naa na’ėstse mó’ô’o’enėhēhe naa na’ėstse móho’nóhe’ȧhtsenėstse naa na’ėstse móho’nóhestsé’kónėstse naa na’ėstse móho’nóhestone’óoneestse.

Mósėsto’semȧhéestomo’hehevōhe. ”Nétȧhêemȯhónémáne!” móxhehevōhe. Naa nėhe’se mósėstȧhosotómoehevōhe.

“Otahe, nánéstóvó vá’kȯhéáso,” móxhehēhe tséonéáhtȧtse.

“Náa’hanehe!” éxhesėstse tséó’ó’énėstse.

“Taameha!” éxhetóvȯsesto tsésâahe’ȧhtsenéhetsese.

Mó’anevo’amȧsȯhevōhe.

“Néhnô’oohé’toveha!” éxhetóvȯsesto tsésâahestse’konéhetsese.

Naa tséhne’éseevȧho’esotséóse móxhetȯhevōhe tséaâahestone’óonéhetsese, “Nevé’kénȯhéstóva néxho’xeha!”

Answer to Spot the Language 27

Ertuğrul bilal: My best guess would be a people of South East Asia; I am tempted to assert Dayak; yet Aceh is better choice out of the hints you gave.

Note: I couldn’t help myself out of curiosity and cheated somewhat. The correct answer came along quite fast following a quick web search: Paiwan, an Austronesian people from Taiwan. That explains the statement regarding they are among best mariners of planet’s history.

Ertuğrul is a poster from Turkey. He’s quite good at languages. He’s of Laz ethnicity but I don’t think he speaks Laz.

He did a good job! Dayak and Acehese are not far. After all, they are close to the location, and they both speak Austronesian languages!

That explains the statement regarding they are among best mariners of planet’s history.

Exactly! They were the Lapita, the greatest mariners in history! They settled all of the Polynesian and to a significant extent the Micronesian islands. I don’t understand the settlement of Micronesia very well.

They also settled the coast of New Guinea, but there were already Papuans living there whom they apparently supplanted. They also settled all of Melanesia even though there were probably already people there. They settled the Philippines, Indonesia, Malaysia, you name it.

It’s not known what languages were spoken in the Philippines, Malaysia, Indonesia, or even Melanesia before the Austronesians showed up. I would assume that Papuan languages were spoken in Melanesia. Papuan languages may still be spoken in far eastern Indonesia, hence Papuan is a good choice for Indonesia too.

Howevever, I’m not aware of much if any substrate in Austronesian hinting at the languages that were supplanted. The Negritos of Indonesia, Malaysia, and the Philippines are obviously the indigenous people whose languages and ethnicities were supplanted by the Austronesian colonists.

However, all Negritos in this area speak languages Austronesian languages. Whatever their ancestral languages were – possibly Papuan as the Andaman Islanders appear to speak a Papuan language – were lost and replaced by the languages of the colonizers.

Even genetically, the Negritos of Malaysia and the Philippines are not different. Genetically, the Negritos of Malaysia resemble Malaysians and the Negritos of the Philippines resemble Filipinos. This is due to genetic swamping – the Austronesian colonists bred massively into the local Negrito populations, rendering the genetic similar in both cases.

Spot the Language 27

Ok, no one’s getting this one. If you can get the part of the world where this is spoken, much less the specific nation, you are doing well. If you recognize the language type and therefore the language family from the look of it, then that’s good too. If you can figure out the nation and the language family (there are hints here) you may be able to get the subfamily, but I do not think you will get which of the 14 existing languages this one is. Anyway, have fun!

However, it still has 66,000 speakers! Albeit many of them are elderly. There was a 100 year campaign to wipe out the language, first by the colonial occupiers and later by the invaders who came to the land and set up their own government there, supplanting the existing government which was part of a larger state. This state still claims this nation.

The language itself is part of a very large and famous language family that goes back 6,000 years. The original speakers were some of the greatest mariners who ever lived and colonized a vast amount of territory via sea voyage. Granted many of the places they colonized were, believe it or no, uninhabited.

The language family is split between languages of this type, which are very old, and the vast majority of the languages which are newer and are a result of the colonizations of the sea voyagers. There are 14 existing languages of this subfamily, but seven of them are severely endangered.

The nation where this language is spoken has recently passed a law designed to try to save these languages. Classes are now offered in these languages in towns where there are a significant number of members of members of the tribes that speak the tribal language.

These people were regarded as fierce warriors and before the colonization discussed above, they were headhunters. The women were also fierce warriors. There are battles against the colonizers where scores of armed women crying, “You have killed all of our men!” charged into battle against the colonial troops.

Gemati a Cemas tua kana nemanemanga.

Ka patagil a Cemas a qemati tua kalevelevan katua J-kacauan, 2 a i kacauan namaqaluvu saka nekanan nu nemanema. A inu tu nazuanga tua kacauan lavek sakamaya, a namiseleman a neka nu telar; lakua a kate piculan a Vavak nua Cemas i taivavaw tua zalum a palavalavak. “Ula izua a telar!”

Kaya Cemas a qivu, izuanga a telar. Pka nanguaq a Cemas tua telar, sa peneti a papartimali a telar katua selemanan. A telar pinaka muqadadaw, a selemanan pinaka qezemezemet. Cemalivat a qezemezemet, sa kalia. Aicu mavan a kinudan nua Cemas tua sika qadaw.

“Ula izua kalevelevan a patatukuda tua zalum i teku katua i vavaw!” Kaya uta a Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. Maitazua Cemas a qemati tua kalevelevan a patatukuda tua zalum i taivavaw katua i taiteku. Azua sinipatatideq pinaka kalevelevan. Cemalivat a qezemezemet, sa kalia. Aicu mavan a sika qadaw.

“Ula matevetevel a mapataita a zalum i taiteku tua levelevan, ula mapacun a qipu!” Kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. Iazua namapacun a qipu pinaka kadunangan, azua namapataita zalum pinaka lavek. Paka nanguaq a Cemas tua qinati nimadu a kadunangan katua lavek.

“Ula cemuvuq a kemasi kadunangan a martimalimali a cemel katua kasiw, a mavan a venavat katua venangavangal!” Kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. sa kirimu a veneve a kemasi kadunangan a artimalimali a cemel katua kasiw. Paka nanguaq a Cemas taicu a marka qinati nimadu. Cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika a qadaw.

“A i kalevelevan ula izua marka telar a papartimali tua muqadadaw katua qezemezemet, a pukelang. tua cavil, tua qadaw, katua kalavevean kalazalangzangan kalauragan kalalaleqelan, i saka patelar uta tua kadunangan a kemasi kalevelevan!” Kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu.

Ipai qemati a Cemas tua telar a 2: a qadaw a kisan paqulaqula nu muqadadaw; katua qilas a paqulaqula nu qezemezemet.

Gemati uta tua marka vituqan. I’pizua-i i kalevelevan, a paqula tua kadunangan, ia uri kilalaing (kemareng) tua kacauan nu muqadadaw nu qezemezemet, a papartimali tua qulalan katua namiseleman. Paka nanguaq a Cemas tua qinati nimadu a telar. icemalivat a qezemezemet, sa kalia. Aicu ma van a sika a qadaw.

“Ula maudal a maka zalualum a martimalimali a qemuzimuzip; ula maudal a marka qayaqayam!” Aya pazazekat a Cemas. Gau qemati a Cemas tua qemuzimuzjip a martimalimali, a maka zalualum, katua maka vavavavaw a marka qayaqayam.

Paka nanguaq a Cemas taicu a qinati nimadu a penulat. Igenayan nua Cemas azua marka qemuzimuzip, sa pazazekati a maka zalualum a marka ciqaw tu maudal a pulingelinget tua lavek; sa pazazekati a marka qayaqayam tu maudal i kacauan. cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika a qadaw.

“A i kadunangan ula maudal a martimalimali a qemuzimuzip, a paquziquzipen, a maka cemcemcemel katua marka qatuvituvi!” Kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. Spi qatin nua Cemas a marka qemuzimuzip a penulat i kacauan. Paka nanguaq a Cemas taicu a qinati nimadu a penulat.

Pitaivilil taicu, qivu a Cemas a mayatucu: Uri
pakiamaw iten tua ta kinakemudamudan a qemati tua uri nakiparu titen a caucau. Uri ku pakarengen

Timadu tua marka ciqaw, tua marka qayaqayam, katua qemuzimuzip a paquziquzipen, a maka cemcemcemel, katua marka qatuvituvi a penulat. Aya. Pai qemati anga Cemas tua caucau a uqalai katua vavayan a pakiamaw.

Tua kinakemudamudan nima du; ga kisena-i tiamadu a maytucu: ula mun a pualak a pakaliaw, ula sptiliiigeliilget a nu alak a nu taivilivilil tua i kacauan a palavak. Ayatua uri ku paparangezan mun tu kemareng tua marka ciqaw, qayaqayam katua marka qemuzimuzip a penulat.

Ku sinipadele anga mun tua martimalimali a lami katua vangal nua kasiw tu uri nu sika valut. Qau a marka qemuzimuzip katua qayaqayam a penulat, ku sinipadele anga tua cem katua veve nua kasiw. Kaya Cemas, maitazua mapasusu. I paka nanguaq aravac a Cemas tua marka qinati nimadu a mapacucun a penulat. Cemalivat a qezemezemet, sa kalia. Aicu mavan a sika a qadaw.

What Language Is This?

E Bozo çkim mangana
Vavaça divu Nana
Gomirçinit mosterit
şa isterit kaybana
Oropapes meşvenit
He’pe gogisvan na’ti
Ciraten muçoş ordo
Golulun kayiş Çana..?

Bozo’s ela’ciçinu
Nana mut mo miçumer
Ko giçkin canger Karfi
Mupete gebuçumer
Laşungis nuku gyaktu
Mat tuça Lu momaktu
Var giçkini do guris
Misa dov ya uçumer..!!?

Nana’muşik ognu’şkul
He’pe şkas ko ni’bacgu
Onna si gogihtare
Guris mu mega’bacgu..?
Ondğener gyar momikti
Veraneş Noğamisa
Var giçkini oropaş
çkar mitiz tol var acğu..!!

Ar hekol elinkanu
Ar hakol oncğor hvala
Mendiçkedu mit va’ren
Ğocis na nohen vava
Aciru oropa’muş
Ar gohvelu duskidu
Yukapu’şkul moktu’yi
Tuça Lu ncaher Sarğa..!!

Çkomil isa gavasen
Nuku
Gurişen nena moyğaşkul kayiş
İris gyavasen
Var tkvanon nudruku
Daçonu do oskidu hayiş..!!

Mi gorum…?
Mu gorum ma giçumeri çe ağnose?
Okturu
Moyselaşkul muşen çarbi horum…?
Mutuş otkuşen gur var giğun na izmoce
Var ciromi mcveşişikal oğuru…?

Pote Koçoba var mebaşkumer
Ha leta isaş Menthel uhenu
Var bioropam
Gemdgan na gzstaronis kva te Hener
Tangrik duhenu
Gza muşima ptkvar si mu çarçalam…?

This is a sample of poetry in this language.

This language has anywhere from 30-300,000 speakers. It is on the decline as it does not have any status at all in the countries where it is spoken. It probably separated from its nearest relatives 2,000 speakers. It is spoken by a particular ethnic group, but the ethnic group is as little known as the language.

It is spoken in mountainous areas of the Near East. Oh Hell, I will give you a massive clue…one of the places where it is spoken is Turkey!

Ok go to it folks…see if you can figure out what this weird language from outer space is.

Spot the Language Redux 2

Spot the language again folks! Yes it’s obviously another South Asian language by the looks of it. It has 17 million speakers and is an official language in the region it is spoken in. This is the same language that was written in the Devanagari script in the earlier post, except this post is in the Romanization, as  this language has two alphabets it uses.

Jarjasa ibrāhima abdallāha lēbanānakā kamyuniṣṭa kāryakartā hun. Unī 1 1984. 1984 Mā liyōnamā pakrā’u parēkā thi’ē ra 1 198 7 in mā lēbanānakō saśastra krāntikārī pakṣa (ēpha’ē’āra’ēla) kō kathita sansthāpakakō rūpamā dōṣī ṭhahariyō.

San 1 198 22 mā, jaba ijarāyalalē phrānsa ra sanyukta rājya amērikākō samarthanamā pyālēsṭā’ina pratirōdhalā’ī unmūlana garna lēbanānamā ē’uṭā ghātaka ākramaṇa śurū gar‍yō, yud’dhalā’ī sāmrājyavādī kēndraharū, yasakā prāyōjakaharū, yasakā phanḍaraharū, yasakā śāsaka sambhrānta ēliṭara arḍaraharū ra yasakā hatiyāra vikrētāharūmā lyā’iyō.

Yasailē, phāralalē pērisamā mōsādakō ṭā’ukō ra phrānsamā amērikī sēnākō sanlagnakalā’ī mr̥tyudaṇḍa diyō. Jarjasa kānunī rūpamā 1 years barṣa jēla jēla pachi rihā’ikō lāgi yōgya thiyō. Akṭubara 2th mā, jarjasalē 35 35 barṣa jēlamā pachāḍi kharca garēkō cha. Unakō rihā’ikō lāgi bha’ēkā sabai prayāsaharū sanyukta rājya amērikākō khulā dabāvamā phrānsēlī sārvajanika adhikārīharūlē tōḍaphōḍa garēkā chan.

Tara jōrjēsalā’ī lakṣita rōṣalē hāmīlā’ī acam’ma mānnu pardaina: Pahilō kinabhanē uhām̐ FARL kō itihāsa ra sāmrājyavādī śaktiharūkō daṇḍahīnatākō antya tinīharūkō āphnai ādhāramā garnuhuncha. Ū jēlamā rahēkā krāntikārīharūkō udāharaṇa hō jasalē daśakauṁ najarabandī ra blyākamēliṅgakō bāvajūda unīharūkō pahicāna sarēṇḍara garēna.

Jarjasa pyālēsṭā’inakō lāgi krāntikārī vāmapanthī aitihāsika pariyōjanākō rakṣaka banēkō cha ra yō pariyōjanā vibhinna islāmī pravr̥tti ra ōslō sarēṇḍarakartākō bhandā āmūla bhinna cha.

Yō pariyōjanā ēka jōrḍana pyālēsṭā’īna hō, jōrḍana nadīdēkhi bhūmadhya sāgara sam’ma, jahām̐ ēka svīkr̥ti, ē’uṭā samudāya vā rāṣṭriyatāsam̐ga sambandhita cha jasalē suvidhā vā utpīḍanakō pariṇāma dim̐daina.

Hāmī jarjēja abdullāhalā’ī samarthana gardachauṁ, kinabhanē uhām̐ 35 35 barṣadēkhi pratirōdhakō ēka prēraṇādāyaka udāharaṇa prastuta gardai hunuhuncha, tara yō pani ki hāmīlē uhām̐lā’ī samarthana garēkō rūpamā hāmī hāmrō āphnai pahicāna, itihāsa ra rājanītika pariyōjanālā’ī samarthana garirahēkā chauṁ.

Muddāharūlā’ī jōkhimamā rākhēra, kunai pani jarjasakō lakṣita rōṣakō kāraṇa āścaryacakita hunu hum̐daina. Yadyapi hāmrō dhyānākarṣaṇa garnuparnē kurā kē hō bhanē hāmīlē ēkatābad’dha āndōlanakō paricālana dhērai asamāna ra aparyāpta cha juna muddāharūkō khambāmā cha, ra hāmīlē yasalā’ī aghi baḍhna svīkārnupardacha.

Kēhī prēsa lēkhaharū, kalamā tala hastākṣara vā pradarśanamā ēka pratinidhimaṇḍalakō lāgi vyavasthita nagarauṁ. Samarthana abhiyānalā’ī tībratā pradāna garauṁ, jahām̐sukai pani ra sabai prakāralē, jarjasakō rājanītika pahicānakō rakṣā gardā ajha vyāpaka rūpamā paricālana garauṁ.

Tyasailē samidamuna, “pyālēsṭā’inalē jī’um̐nēcha” sāmūhika ra phrānsēlī bhāṣī sēksana antarrāṣṭriya rēḍa maddata kō: Jarjasa ibrāhima abdullāhakō muktikā lāgi abhiyānamā āphnō prayāsa tīvra garna pratibad’dha. Sabai ēkatābad’dha śaktiharulā’ī br̥hat rūpalē, nirantara ra krāntimā tyō muktikā lāgi laḍna āhvāna gardachauṁ. Jarjējakō giraphtārīkō vārṣikōtsavakō lāgi harēka varṣajastai ēka pradarśana āyōjanā garinēcha, lannēmējānakō jēlakō agāḍi (ucca piranisa).

Yō varṣa, pradarśana śanibāra akṭubara 1 th kō aparāhna 2 bajē hunēcha. Hāmī tyō pradarśanamā ṭhūlō sahabhāgitākō lāgi āhvāna gardachauṁ. Hāmī phrānsa ra viśvabhara jahām̐ pani ēkatābad’dha kāryaharūkō ēka mahinākō lāgi kala gardachauṁ. Sabai dēśaharūmā ra sabai tahamā aikyabad’dhatā pahalaharū tyō mahinākō avadhimā āyōjita hunuparcha.

Hāmī sabai ēkajuṭa byaktiharulā’ī yasa kalamā sāmēla huna ra akṭōbara akṭūbarakō paricālanamā sāmēla huna jōḍa dinchauṁ. Sāmrājyavāda, siyōnavāda ra araba pratikriyāvādī śakti ra śāsanakō birūd’dha! Ēka ni: Śulka, dharmanirapēkṣa ra prajātāntrika pyālēsṭā’īna jōrḍana nadībāṭa samudramā! Jarjasa kō lāgī svatantratā ibrāhima abdullāha!

Spot the Language Redux

Spot the language!  This one is going to be hard and I really think you guys are going to fail this test. If we still had 3,000 visitors/day, maybe some of you slowpokes could have gotten this one. But now we are down to 200/day, so that’s not likely.

On the other hand, obviously this is a South Asian language and yes we do have speakers of South Asian languages on here. That script is just Devanagari, so that’s not much help.I count minimum 17 decent sized languages that use this script, all in South Asia. However, most are smaller languages.

I will tell you that this is a large language, larger than most Devanagari languages, but also smaller than a few of them. It has 17 million speakers and is an official language in the area where it is spoken.

जर्जस इब्राहिम अब्दल्लाह लेबनानका कम्युनिष्ट कार्यकर्ता हुन्। उनी १ 1984। 1984 मा लियोनमा पक्राउ परेका थिए र १ 198 7 in मा लेबनानको सशस्त्र क्रान्तिकारी पक्ष (एफएआरएल) को कथित संस्थापकको रूपमा दोषी ठहरियो। सन् १ 198 2२ मा, जब इजरायलले फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकाको समर्थनमा प्यालेस्टाइन प्रतिरोधलाई उन्मूलन गर्न लेबनानमा एउटा घातक आक्रमण शुरू गर्‍यो, युद्धलाई साम्राज्यवादी केन्द्रहरू, यसका प्रायोजकहरू, यसका फन्डरहरू, यसका शासक सम्भ्रान्त एलिटर अर्डरहरू र यसका हतियार विक्रेताहरूमा ल्याइयो। । यसैले, फारलले पेरिसमा मोसादको टाउको र फ्रान्समा अमेरिकी सेनाको संलग्नकलाई मृत्युदण्ड दियो।

जर्जस कानुनी रूपमा १ years बर्ष जेल जेल पछि रिहाइको लागि योग्य थियो। अक्टुबर २th मा, जर्जसले 35 35 बर्ष जेलमा पछाडि खर्च गरेको छ। उनको रिहाइको लागि भएका सबै प्रयासहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको खुला दबावमा फ्रान्सेली सार्वजनिक अधिकारीहरूले तोडफोड गरेका छन्। तर जोर्जेसलाई लक्षित रोषले हामीलाई अचम्म मान्नु पर्दैन:

पहिलो किनभने उहाँ FARL को इतिहास र साम्राज्यवादी शक्तिहरूको दण्डहीनताको अन्त्य तिनीहरूको आफ्नै आधारमा गर्नुहुन्छ।
ऊ जेलमा रहेका क्रान्तिकारीहरूको उदाहरण हो जसले दशकौं नजरबन्दी र ब्ल्याकमेलिंगको बावजूद उनीहरूको पहिचान सरेंडर गरेन।
जर्जस प्यालेस्टाइनको लागि क्रान्तिकारी वामपन्थी ऐतिहासिक परियोजनाको रक्षक बनेको छ र यो परियोजना विभिन्न इस्लामी प्रवृत्ति र ओस्लो सरेंडरकर्ताको भन्दा आमूल भिन्न छ। यो परियोजना एक जोर्डन प्यालेस्टाईन हो, जोर्डन नदीदेखि भूमध्य सागर सम्म, जहाँ एक स्वीकृति, एउटा समुदाय वा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ जसले सुविधा वा उत्पीडनको परिणाम दिँदैन।

हामी जर्जेज अब्दुल्लाहलाई समर्थन गर्दछौं, किनभने उहाँ 35 35 बर्षदेखि प्रतिरोधको एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो पनि कि हामीले उहाँलाई समर्थन गरेको रूपमा हामी हाम्रो आफ्नै पहिचान, इतिहास र राजनीतिक परियोजनालाई समर्थन गरिरहेका छौं। मुद्दाहरूलाई जोखिममा राखेर, कुनै पनि जर्जसको लक्षित रोषको कारण आश्चर्यचकित हुनु हुँदैन।

यद्यपि हाम्रो ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले एकताबद्ध आन्दोलनको परिचालन धेरै असमान र अपर्याप्त छ जुन मुद्दाहरूको खम्बामा छ, र हामीले यसलाई अघि बढ्न स्वीकार्नुपर्दछ। केही प्रेस लेखहरू, कलमा तल हस्ताक्षर वा प्रदर्शनमा एक प्रतिनिधिमण्डलको लागि व्यवस्थित नगरौं। समर्थन अभियानलाई तीब्रता प्रदान गरौं, जहाँसुकै पनि र सबै प्रकारले, जर्जसको राजनीतिक पहिचानको रक्षा गर्दा अझ व्यापक रूपमा परिचालन गरौं।

त्यसैले समिदमुन, “प्यालेस्टाइनले जीउँनेछ” सामूहिक र फ्रान्सेली भाषी सेक्सन अन्तर्राष्ट्रिय रेड मद्दत को:

जर्जस इब्राहिम अब्दुल्लाहको मुक्तिका लागि अभियानमा आफ्नो प्रयास तीव्र गर्न प्रतिबद्ध।
सबै एकताबद्ध शक्तिहरुलाई बृहत् रूपले, निरन्तर र क्रान्तिमा त्यो मुक्तिका लागि लड्न आह्वान गर्दछौं।

जर्जेजको गिरफ्तारीको वार्षिकोत्सवको लागि हरेक वर्षजस्तै एक प्रदर्शन आयोजना गरिनेछ, लन्नेमेजानको जेलको अगाडि (उच्च पिरनिस)। यो वर्ष, प्रदर्शन शनिबार अक्टुबर १ th को अपराह्न २ बजे हुनेछ। हामी त्यो प्रदर्शनमा ठूलो सहभागिताको लागि आह्वान गर्दछौं।

हामी फ्रान्स र विश्वभर जहाँ पनि एकताबद्ध कार्यहरूको एक महिनाको लागि कल गर्दछौं। सबै देशहरूमा र सबै तहमा ऐक्यबद्धता पहलहरू त्यो महिनाको अवधिमा आयोजित हुनुपर्छ। हामी सबै एकजुट ब्यक्तिहरुलाई यस कलमा सामेल हुन र अक्टोबर अक्टूबरको परिचालनमा सामेल हुन जोड दिन्छौं।

साम्राज्यवाद, सियोनवाद र अरब प्रतिक्रियावादी शक्ति र शासनको बिरूद्ध! एक नि: शुल्क, धर्मनिरपेक्ष र प्रजातान्त्रिक प्यालेस्टाईन जोर्डन नदीबाट समुद्रमा! जर्जस को लागी स्वतन्त्रता इब्राहिम अब्दुल्लाह!

What Language Is This? Part 4

What language is this? I know you are thinking that it is a large and well known language, but actually it is not the language that you are thinking it is. Instead it is a language with much fewer speakers that is nevertheless quite closely related to the famous large language. This is not an obscure language. It is quite well known. It’s more that most folks probably do not know what it looks like.
lin yanvarınadək Baytik kəndində qələmə aldığı “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” povesti.Çingiz Aytmatov qeyd etmişdir ki,əsərin süjetini ona nivx xalqının yazıçısı Vladimir Sangi söyləmişdir.İnsan fədəkarlığı və insan böyüklüyü haqqında bir əsərdir.Əsər dənizlə torpağın əsrlərlə davam edən amansız mübarizəsinin təsviri ilə başlayır və elə bu sonluqla da bitir.Oxot dənizindəki adalara ova çıxan atkıçx Orqan,Əmrayin,aki Milğun və hələ uşaq yaşlarında olan Kiriskin başına gələn hadisələrdən bəhs edir.Povestdə Lüvr ördəyi,Balıq-qadın kimi mifoloji personajlardan istifadəni xüsusən bəyəndim.
Ağıl-göydən,səriştə-uşaqlıqdan.
Çörək gətirməyən oğul nəslə yükdür.
İndi o quru ilə dəniz arasındakı fərqi başa düşdü,torpağın üstündə olanda torpaq haqqında düşünmürsən.Dənizdə isə hətta fikrin ayrı şeyin yanında olsa da,daim dəniz haqqında düşünürsən.
İnsan elə onunla uludur ki,əcəli çatıncaya qədər həyatda olan hər şey barədə düşünür.
Taleyin əlindən heç yana qaça bilməzsən,məlum şeydir,akin tale o demək deyil ki,istədin-istəmədin boyun əyməlisən.
Yaxşı it gözdən iraq yerdə ölür.

What Language Is This? Part 3

What language is this? I refer to all languages like this as “chicken scratch” but perhaps there are some of you out there who can give us a more scientific description.
കാലത്തിന്റെ മറുകര തേടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതേതിഹാസമാണ്‌ ഈ നോവല്‍. കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ പാതയിലും തന്റെ ഒരടയാളമെങ്കിലും അവശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ ഒടുവില്‍ മുന്നില്‍ കാണുന്നത്‌ രക്തം വാര്‍ന്നു തീര്‍ന്ന മണ്ണിന്റെ മൃതശരീരമാണ്‌. അയാള്‍ക്കു കൂട്ടായി സ്വന്തം നിഴല്‍ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു.
പച്ചയും ഈർപ്പവും അലഞ്ഞകലുന്ന നാടിന്റെ കഥയെ മനുഷ്യകഥയിൽ മനോഹരമായി ലയിപ്പിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഈ നോവലിലെ നായകൻ, എങ്കിലും, ഉദയത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങലിലേക്കു നോക്കുന്നു. അരും കാണാതെ വിടരുന്ന താമരപ്പൂക്കളുടെ ഒരു പൊയ്ക എവിടെയൊ ഉണ്ടെന്ന്‌ ആശ്വസിക്കുന്നു. മലവെള്ളം സ്വപ്നം കണ്ടുണങ്ങിയ പുഴ പോലെ, ജീവിതത്തിന്റെ സമൃദ്ധികൾ കിനാവുകണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ കാലഗതിയുടെ കടുന്തുടികൾ കേട്ടുനടുങ്ങിയ മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെ കഥ! കാലത്തിന്റെ ആസുരമായ കൈകൾക്കു പിടികൊടുക്കാത്ത കലാശക്തിയുടെ കൈയൊപ്പായ എംടിയുടെ ‘കാലം.
യുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നും പച്ചയായ മനുഷ്യന്മാരാണ്. സ്വാർത്ഥതയും, സ്നേഹവും, നിരാശയും, കാമവും, കോപവും, സഹതാപവും എല്ലാം നിറഞ്ഞ, ലളിതം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന എന്നാൽ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന, മനുഷ്യ രാശി. ഒരുവന്റെ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളെയും, ചെറിയ നേട്ടങ്ങളെയും, സന്തോഷങ്ങളും MTയുടെ തനത് ശൈലിയിൽ ‘കാലം’ത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
കാലം എന്ന ഫയൽമാനോട് മൽപിടുത്തം കൂടി അവസാനം അടിയറവ് വെക്കുന്ന സേതുവിനോട് സഹതാപവും, തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ ഉള്ള, കാലം കാർന്നു തിന്ന സുമിത്രയോട് എന്തന്നില്ലാത്ത മമതയും തോന്നിപ്പോകും. കാലചക്രത്തിന്റെ തിരിയലിനപ്പുറം, തേഞ്ഞു തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ സേതുവും സുമിത്രയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും അണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു..
മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നെറുകയിൽ ചാർത്താവുന്ന തിലകമാണ്‌ എം ടി യുടെ രചനകൾ. കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളെ ഇത്രത്തോളവും മനോഹരമായി എങ്ങനെ വർണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ മണൽത്തരിയെയും അതിൻറെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ട് കഥാകാരൻ ഉള്ളിലേക്ക്‌ ആവാഹിച്ചെടുക്കുകയും വായനക്കാരൻറെ ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്നു തരികയും ചെയ്യുന്നു. എം ടി യുടെ ആത്മകഥാംശപരമായ നോവലാണു “കാലം”.
നിളയും, വിക്ടോറിയയും, ഒലവക്കോടും, നെൽപ്പാടങ്ങളും, ഇല്ലവും, അങ്ങിനെ ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാടിൻറെ പച്ചയായ ചിത്രം എഴുത്തുകാരൻ തുറന്നുകാട്ടിയതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. നിഷ്കളങ്കതയും ഗ്രാമീണതയുടെ നൈർമല്യവുമുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഈ നോവലിൽ കാണാം, അവരെല്ലാം തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവരാണ്.
ഓരോ യുവാക്കളിലും ഓരോ സേതു ഉണ്ടെന്ന് ഈ നോവൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്നു മനസിലാക്കാം. കാലത്തിൻറെ ഗതിവിഗതികൾ സേതുവിൻറെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോന്നവയാണ്. എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ സേതു അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നു. അവൻറെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വത്വത്തെ അവനെങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്നു നടിക്കാൻ പറ്റും? നോവലിൻറെ അവസാനം സേതുവിൻറെ ജീവിതം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുകയാവാം..
എൻറെ നാടിൻറെ ജീവകണങ്ങളെ ഇത്ര തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച മഹാനായ എഴുത്തുകാരാ അങ്ങേയ്ക്ക് പ്രണാമം. വീണ്ടും എംടി യുടെ എഴുത്തുകൾക്കു മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന അനുഭൂതിയുടെ നിറവിൽ ഞാൻ .. ഒരു മനുഷ്യ ആയുസ്സിൽ വന്നു ചേരുന്ന വിവിധ വർണങ്ങളിലുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ..സൗന്ദര്യം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ചിത്രങ്ങൾ ..അവസാനം രക്തം വാർന്നു മണ്ണിലേക്ക് അടിയുന്ന ശരീരവും …” രാവിലെ വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം അമ്പലത്തിലൊന്നു പോയി തൊഴണമെന്നു മനസ്സിൽ കരുതി .. കുട്ടിക്കാലത്തു എന്നോ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് . വീണ്ടും അമ്പല നടയിൽ ഭക്തനായി ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ … എന്താണ് പ്രാര്ഥിക്കേണ്ടത് …ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനായില്ല …ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം ..
ഒരിക്കൽ കൂടി …ഒരിക്കൽ കൂടി… ഒരു അവസരം തരൂ …”വായനയുടെ വേറെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ പുസ്തകം

What Language Is This?

This is one of those languages that is written in its own script. If you know scripts pretty well, you should be able at least to pin down the region. All of the scripts in this area and to the east derive from one or two basic scripts which are the sources of all the rest. Most people have never heard of this language, but it is spoken by 10’s of millions of people and is one of the largest languages on Earth in terms of speakers.

బహుశా తెలుగులో “కనయాశులకం” తరువాత నాకు నచచిన పుసతకం “బారిషటర పారవతీశం”. మూడు భాగాలను ఒకే పుసతకంలో (రంగుల చితరాలతో)2011 లో పరచురించటం జరిగింది. మొదటి భాగంలో పారవతీశం గురించి అతను ఇంగలాండ కు పరయాణానికి సిదధ మవటం వరకు రాయటం జరిగింది. రెండవ భాగంలో ఇంగలాడ విషయాలు అకకడి చదువు గురించి, యుదధ వాతావరణం పారవతీశం తిరిగి సవదేశానికి పరయాణం కావడం గురించి పరసతావిసతుంది. మూడవ భాగం అతని సొంత వూరిలో అతనికి లభించే పరధానయత అతని వివాహం మరియు వకాలతా, కోరటు వయవహారాలు మరియు సవతంతర ఉదయమంలో పాలగోవటం గురించి ఉంది. మూడు భాగ

What Language Is This?

This one should not be real difficult actually.
Visų lankytojų lauksime nuo trečiadienio“, – sako Medžių lajų tako informacijos centro darbuotoja ir pažymi, kad jau prieš mėnesį Anykščių regionio parko puslapyje internete bei „Facebook“ buvo paskelbta, jog birželio 20-21 d. takas bus uždarytas – atliekama statinio kasmetinė techninė profilaktika. Tako remonto darbai atliekami pirmą kartą po jo atidarymo – buvo tikrinamos konstrukcijas, atliekami valymo ir dažymo darbai, saugumo patikra. Tiesa, kokių nors gedimų nepastebėta, taku toliau bus galima tęsti ekskursijas. Oficialiai Medžių lajų takas nedirba tris dienas per metus – pirmąją Naujųjų metų dieną, taip pat pirmąsias Šv. Velykų ir Kalėdų dienas, tačiau nuo šiol prieš atvykstant į taką lankytojams vertėtų pasidomėti, ar jame nėra atliekama techninė profilaktika.
„O mums net nekilo minčių pasidomėti, ar takas nedirbs – žinojome, kad jis nedirba tik tris dienas per metus“, – prisipažino net iš Klaipėdos atvykę lankytojai. Jie, kaip ir kiti pirmadienį bei antradienį atvykę pasigrožėti Anykščių rajono vaizdais liko nieko nepešę – buvo neįleisti. O kai kurie net piktinosi, kad apie tai, jog takas yra uždarytas, sužinodavo tik tuomet, kai nueidavo prie įėjimo. „Tai galėjo bent prie Puntuko akmens kokią nors lentelę pakabinti, kad nedirba, nes užrašas toks yra tik prie įėjimo ir Informacijos centro“, – piktinosi viena moteris. Pasigrožėti Medžių lajų tako vaizdais atvyko ir šiuo metu Anykščiuose į treniruočių stovyklą atvykusios merginų (U20) rinktinės krepšininkės, šiuo metu besiruošiančios Europos B diviziono čempionatui, kuris įvyks Juodkalnijoje.
„Po pietų turėjome laisvo laiko, nutarėme atvažiuoti pasigrožėti vaizdais, o pasirodo, kad nedirba, – stebėjosi jaunosios krepšininkės. – Gerai, mes sportininkai, užlipome ir nulipome, bet matėme ir pagyvenusių žmonių, ir su vaikais – galėtų apačioje kokią nors lentelę pakabinti, kad nedirba.“ „Tai mums dar pasisekė, kad mes dabar esame apsigyvenę Anykščiuose, atvažiuosime kitą dieną, bet juk kiti žmonės atvažiuoja iš toliau“, – sportininkės prisipažino, kad iki šiol Medžių lajų take nebuvo apsilankiusios. Liūdnais veidais iš parko išvyko ir ne viena grupė moksleivių, į parką autobusais atvykusių iš Rokiškio, Panevėžio ir kitų rajono. Prie įėjimo buvo matyti ir užsieniečių – takas Jungtinių tautų Pasaulio turizmo organizacijos rengiamuose prestižiniuose turizmo inovacijų ir meistriškumo apdovanojimuose yra pelnęs pirmąją vietą.

What Language Is This?

What language is this? Don’t bother running it through Google Translate because it has no idea what this language is. It thinks it is Esperanto!
Just to give you a massive hint. The reason you do not recognize this language below is because it is usually written in its own rather strange script. Below is the romanization which is apparently not often used. I didn’t even know there was a romanization, and I am a linguist!
Anyway, get crackin’ scholars!
Dollars to doughnuts you guys don’t get this one. On the other hand, some of you guys are smart and at least one of you usually get these language posts.
am wignTa gamleqsavis
gvarisa da saxelis gamocxadeba
1
daviTiani vsTqvi daviT guramisSvilman gvarado,
xilad vsTqvi sityva RvTisa da Ze kacTa norCis mgvanado;
cxovrebis wyaros uxsene xe cxovrebisa Rarado,
amad vsTqvi jvarzed vnebuli cremlni idinoT Rvarado.
2
venaxis Rvino daZvirda, qarTls daemtera ra Wari,
vimcvrive Walas babilo naqaji, danaWaWari;
mosaxseneblad Cemda yrmaT umzade tkbili maWari,
avs sargebelsa ara iqs am usasyidlos vaWari.
3
amisTvis me ar SevsZeZve, rac davrgev igavT xe velad,
ufro advilad aRvlian zed yrmani dasarxevelad.
sasmelad uZRven Termoni, ar cudad dasanTxevelad,
yrmaT Sevavedre es wigni, ar Seqmnan dasaxevelad.
4
odesac brZenman ritorman SoTam rgo igavT xeo da,
fesv Rrma-hyo, Srtoni uCina, zed xili moiweoda.
orgziTve nayofs miscemda, visganac moirxeoda,
leqsi rusTvlisebr naTqvami me sxvisa ver vnaxeo da.
5
viT mxedars-yrmisa mcirisa wkeplasa zedan jdomani
miemzgavsebis cxenosans joxiT rbena da xldomani,
egreTve SoTa rusTvelsa es Cemi leqsT mixdomani,
cudad momixda gvajiTa baZiT umzgavso ndomani.
6
me yrmaTa mzgavsad momixda namcvrevT walkotTa mcvrevani,
bzakaliTa da wiwkitiT monadireTSi revani;
verc xili vhpove, nadirTac Zala ar maqvnda revani,
vai, SemrCa cudsa meTevzes ubralod wyalTa mRvrevani.
7
me rusTvelsa leqss ar udri, viT margalits-Calis Zirsa;
magram mimroTic keklucni turfad moikazmen pirsa;
odes maSvrals moswyurdebis, maSin wyali Rvinod Rirsa,
dro mova rom gatkbildebis, xilad sSWamen pantis Cirsa.
8
cxeni marto morbenali muxlmokledic gamaldebis,
sad maRali arcad iyos, mun dabali gamaRldebis.
Tvalan nassa alamazebs, vis lamazi ar axldebis,
am wigns wignad moixmarebs, vinc sxvas wignsa ver mixvdebis.
9
me sawuTrom berwovneba momaxvedra TavSi koblad:
Ze ar momca, arc asuli, Semqna saxl-kar dasamxoblad,
am leqss Tavi mouyare, saca meTqva TviTo oblad,
agebis rom brZanos vinme sityva CemTvis Sesandoblad.
10
me uSvilom es oboli mZliv gavzarde didis WiriT:
rac vicodi sacodneli, mas vaswavle sibrZnemciriT.
movkvdi, damrCa unaTlavi, ver SeviZel me simwiriT,
vinc monaTlavs, me mas vlocav codvilisa Cemis piriT.
11
brZensa kacsa vexvewebi, es oboli maminaTlos;
Tu ram iyos sxvis sjulisa, momiqcios, gamiqarTlos,
an Tu iyos matyuvara, ecados, rom ganmimarTlos,
sxvasi nuras moindomebs mazed metsa usamarTlos.
12
amad vixotbe, Sevkribe cruis sawuTros ybedoba,
me Ze ar damrCa bedkrulsa, es aris Cemi bedoba.
yrmao, Sen Zmobas genukvi, asulo,miyav Sen doba,
vinc waikiTxoT es wigni, mibrZaneT codvils Sendoba.
13
RmerTman Tqven, Zmano cocxalno, gixsnasT yovlisa WiriTa!
gardagiqciosT sicilad, rasac rom RmerTs SestiriTa;
Tqven me codvils mkvdars mibrZaneT cxovneba kais piriTa,
agebis RmerTman damixsnas jojoxeTisa mwviriTa.
14
rac damrCa, ver vsTqvi, mewada, meTqva grZlad, Tavi mecada.
vera vsTqvi, moclas ucdidi, netamca ara mecada!
meswrafa sevdis laxvari, sakvdavad gulsa meca da,
aw amas vRonob, ar vici, qvesknad waval Tu me cada!
15
amisTvisa var mowyeniT, vstiri da ar memRerebis,
pirs Semdebi ars sikvdili, aravis daeferebis;
arc xvewniT, arca qrTamiTa, arc xrmliTa moigerebis,
maSinve qveS amoidebs, visac rom daeZgerebis.
16
mamao, Tavsa mfaravi dagedga kargi karavi,
ganiari da maRali xelTagan moukaravi,
Sig viyav, sadRac gamagde, paRuri amamkar avi,
miT cremli Cemi zRvad gaxda TvalTagan nawanwkaravi!
17
fu, Sen, cruo sawuTrovo, rad ar mZuldi, rad miyvardi?!
Sen yofilxar mware, Sxnakvi, me megone tkbili yandi.
aq sakvdavad rad mogyvandi, Tu mun cocxals wamiyvandi?
ratom agre uwyalo xar, sasikvdilod ar Sagwyaldi?!
18
papis papa, bebiani, mamis mama, dedis deda,
mama, deda, Zmani, dani, coli, Svilni, zedi-zeda
RmerTman yvela mas ucxovnos TviT aSoros mas warwymenda,
vinc es wigni ganawigna kiTxvad Ses[a]qcevlad Cvenda!
w i g n i a
T a v i S e s a v a l i
a. qarTvelT ufalTa megvartomobis igavi
1
RmerTo, romelsa gaqonan arsis saydarTa jdomani,
romelman moec mijnurTa trfialT survilis ndomani,
ritorTa-leqsi gulisa siRrme sibrZnisa zomani,
Sen mimaxvdine wadilsa, ar maqvndes cudad cdomani.
2
daviwyo sityva sibrZnisa, pirvel brZenTagan brZnobili,
mis mgrZnobelisa didisa sulisa mier grZnobili,
Sevamko erTi ufali RvTiv zeciT qnvynad mkobili,
qarTvelT spa-jarTa, yovelTa erTa msajulad cnobili.
3
vsTqva ufalT megvartomoba, ar Sorad misxi misxisa,
vin mTqvis me kaci xis darad, damrgis, qve wyali misxisa,
zedan gamomcis nayofi, furceli mkvidrad misxisa,
dargulad Cvenad saCrdilad Srtod monabamni mis xisa.
4
nergad mas vsaxav, ig rac xe isaxa iesesiTa;
vinca gamosca nayofi TvisTa naTqvamTa, xes viTa;Y
Surdul-qviT sZlia mebrZolTa dambadebelis esviTa,
Sto-morCad qarTvelT ufalTa, vinc maze bmul Cans fesviTa.
5
Tumca mijobda Srtod Tqmasa, swored saxeli mewoda,
mexara, me miT mexara, saCrdilad ig qve mewoda,
miT dameSrita saxmili, risganac guli mewoda;
magram ver mivxvdi salbunTa, rom wyluri mexo, mewo da.
6
vera vsTqvi, me ver SeviZel mis xis saxelis wodeba,
sofels ergo da soflelT Tqves: ,,mrudia, ara swordeba’’;
aRiZren erni, izraxes cudisa mideb-modeba,
gayides, mosWres, gamsyidvels mixvda miT cecxlis modeba.
7
saxiT misebriv sxva morCi qveynad ar daibadeba,
me misis xilis WamiTa piri ar gamimwardeba,
magram jer ZirTa saxelTa mwadian gamocxadeba;
wesia saSenT aRmSenTa pirvel safuZvlis dadeba.
8
safuZveli ars yovelTa dausabamo pirveli,
mama yovlisa mpyrobeli, caTa da qveynis mWirveli;
miuwdomeli, uzomo, gamouTqmeli, mbrwyinveli,
RmerTi, abelis msxverplisa keTilad Semawirveli.
9
aravina flobs xelmwifed RvTis udidesi Zlieri!
RvTis gamo qmnil ars yoveli, arsmyofobs rac nivTieri.
mas morCileben sulni da uricxvi spa-jari, eri;
man Seiwiros mciredi msxverpli es Cemagieri.
10
erTi vhTqva qveynad ufali, RvTisebr msajulad mqceveli
maswavlebeli uswavlelT, usjuloT momaqceveli,
aRm[m]arTebeli dacemulT, aRmarTulT gardamqceveli;
TvisTa samwysosa cxvarTaTvis sisxlisa damaqceveli.
11
Tqmula sibrZnesTan sigiJe, viTa cocxalTan mkvdaria;
ama uflisa saqebrad brZenic Wkuvazed mcdaria;
me viT SevmarTo ucebman, radgan is miumxvdaria?
magram daviT Tqva: ,,aqebdiT glaxaki da mdidaria!’’
12
mdidari egreT Znel cxondes, egoden SesawiriTa,
viT erTi mwiri mxeveli edems zis oris mwvliliTa.
sarwmunoeba mciredi mTas gardascvliso ZiriTa,
amad ar vdumeb, vritorob goneba-sibrZnemciriTa.
13
misi qeba da gamoTqma brZenTaca uZneldebian:
hqeqen, sCxreken da eZeben, da kvalsac ver mixvdebian;
razomca aRvlen maRlamde, kvlav isev qve brundebian.
me rom ver mivxvde ucebi, magaze rad Semwrfebian.
14
me sibrZnisaebr CemTasa ar davadumeb brZnobasa,
rasaca momcems momcemi Setyobasa da grZnobasa,
didad miiCnevs ufali mwirTagan mcires ZR[v]nobasa,
miT Sevecnevi ucnaur, rasac mivswvdilvar cnobasa.
15
Tu visme Cemi naTqvami Sairi enasebian,
mec uTxra misi pasuxi, Tu guli enas ebmian;
yoveli wuli mSobelTa, mzgavsi mzgavs[s] emzgavsebin,
gind iyo koWl-brma, qaCali, ded-mamaT eTavsebian.
16
momxsenebeli ar mrCebis, maSfoTebs, es maRonebsa;
codvis muxruWiT Sekrulsa, vame, vin mamifonebsa?
Tu ar Sevkreb da ar uZRvni yrmaT ia-vardis konebsa,
cocxalic arvis vaxsonvar, mkvdars vinRa mamigonebsa?!
17
erTbamad frinvelT uwoden Savardensa da Zerasa:
ar sCxreken yvavTa Cxavilsa, bulbulTa tkbilad mRerasa,
farSamagisa Svenebas, bukiotisa bRverasa:
aw rom ar mixmon meleqsed, memarTlebian me rasa?
18
SoTa mRers, mefe Temuraz, arCil mosZaxis Zmureba,
mefe vaxtang da iakob [dabla] zils mietkbureba;
begTabeg, nodar, oTari, onana bans eSureba,
dvrinven yaran da mamuka, me msuris maTi yureba.
19
bevrTa da cotas mwvelelni sworeT gavlian berasa,
ganayeneben mSrals calke, amad moiwvels verasa;
sjobs qvemo bolos Sin dgoma SigniT garedam mzerasa,
mReren da mec bans Sevawyob, damgmoben amaze rasa?
20
karg saqmezeda mibaZva ara ra dasaZraxia!
smena, Tqma, swavlis Zieba moZebarTagan axia.
cudis, tyuilis mozRapre sicruis kananaxia,
swavlaze urCi da morcxvi TvaliT ar dasanaxia.
21
es sityva maSin moxsendes uwvrTelsa, ucodinarsa,
gahgrZelebodes ra Rame ZilgamkrTals, dauZinarsa,
eZebdes, veras poebdes saqmesa samjobinarsa,
Tavs iwyevlides, ambobdes ded-mamis Sesaginarsa.
22
saRmrTos rom veras galobdes, imRerdes,,xarTa lalasa’’,
javrobdes, Tavzed iyrides qoqolas da valalasa;
Zvirs uxsenebdes mSobelTa, lanZRevdes Tavis lalasa,
rom ar vswavlobdi, rad ara mcemdian tajganalasa.
23
nu genaRvlebis swavlaze yrmis wkeplis cemiT kivili,
mal gamTeldebis uwamlod misi wylurebis tkivili
ra moizardos, moyvinCldes, mamlureb Seqnas yivili,-
ufrTxildi, misgan wyeniTa araze Seqna Civili.
24
rac ara hxamdes Cioras, nu uyri asakenklada,
danabi Tavs nu anebeb variaT dasapeplada!
radgan abram Ze saklavad gamoimeta msxverplada,
Sen gemetebis rad ara Ze wvrTaze gasawkeplada?
25
uwvrTeli ZaRli mixvdebis gareT siciviT TrTolasa,
saWmliTac arvin ganaZRebs, pilwad daiwyebs wrwolasa;
gaswavlebuli pativiT Staqunze Seiqs wolasa,
sjobs yola uwvrTis ZaRlisa, uwvrTelis Svilis yolasa.
26
ZaRli uwvrTeli patronsa aseTs ras dauSavebsa,
rom Svili briyvi, ucebi, ded-mamas ganaTavebsa?
ucodinrobiT aseTsa saqmeebsa iqs avebsa,
gvarsa da naTesavebsa sircxvili sWrides Tavebsa.
27
patronsa ZaRli uwvrTeli mets versa hkadrebs wyenasa:
an purs mostacebs, an xorcsa, an wyals amohkravs enasa;
mSobelTa Svili uwvrTeli arodes miscems lxenasa,
sulTa warwymendas da xorcTa miuTxrobs miT Sercxvenasa.
28
uswavleli ZaRli karSi yefs da gareSamos hfaravs,
nadirs afrTxobs, qurds aSinebs, Znelad rasme mas moparavs;
briyvi kaci wamowvebis, RamiT karsac ar misjaravs!
TviT iqnebis gasakmari, vinc am swavlas gamikmaravs.
29
yrma swavlaSi momSviddebis, rkina cecxlSi garbildebis,
uswavleli vaJikaci siberis dros gawbildebis;
rik-fainis dro gardua, veRar gahkravs, Cahbildebis,
swavlis Ziri mware aris, kenweroSi gatkbildebis!

25 Different Collectors

The Collector is a famous classic novel written in 1963 by the great British author John Fowles. It was immediately greeted with much acclaim, and the success of the book enabled Fowles to quit his day job and work full-time as an author.
I found versions of this book that had been translated into 25 different languages. I have grouped the titles according to language family, so many adjacent books are written in languages from the same family. See how many you can get!

 1. Коллекционер
 2. Колекціонер
 3. Колекционер
 4. Колекционерът
 5. Kolekcjoner
 6. Kolekcionar
 7. Zbiratelj
 8. Sběratel
 9. El coleccionista
 10. Colecţionarul, Colectionarul
 11. O Colecionador
 12. Il collezionista
 13. L’obsédé
 14. De verzamelaar
 15. Samleren, Offer for en samler
 16. Der Sammler
 17. Kolekcionierius
 18. Kolekcionārs
 19. Ο συλλέκτης
 20. Neitoperho
 21. Liblikapüüdja
 22. A Lepkegyűjtő
 23. Koleksiyoncu
 24. جامع الفراشات
 25. კოლექციონერი

What Language Is This?

Nai to katalava pos einai moyfa metafrash. Apo xiliometra, alla oxi. An den thn poyn thn malakia toys oi papares tha tous gyrisoyn se aimoroides. Papares. Sta diala me sinxisan. Kai tora proseje. Tha kanoyn sinomilia mas kai epidh den exoyn tipota pio simantiko na kanoyn sthn pathetic zoi toys. Na to metafrasoyn Askopa fysika. Astous re pairnoun apo metafrasi kai nomizoun oti taponoun! O allos o malakas pire apo metafrasi kai antegrapse tin kathareuousa grafo gia na min katalavoun oi malakes apo panw ti grafo kai to peksoun eksipnoi me tin metafrasi.

What Language Is This?

3. Üzeyir Hacibeylinin ortaya çikisi.
4. Köroglu operasi.
5. Üzeyir Hacibeyli ve Güney.
6. Üzeyir Hacibeyli ve Dünyasi.
7. Sonuç.
Giris
Bireylerin ve uluslarin fitratinda bir tekamül duygusu mevcuttur. Kendi yapisi üzerinde gelismeyi ve manevi genislemeyi basaran uluslar, yalniz kendileri için degil, bütün insanlik için de akli, zihni, sanatsal büyüme olanaklarini saglamis olurlar. Ne var ki evrensellik hep yöresellikten baslar.
Ayni iman gibi. Topraktan baslayip Tanri’da bitenbir ahlak, idrak, düsünce yolu oldugu gibi insanlik dünyasindaki terakki de yöresellikten baslayip bütün evreni içeren bir gelisme süreci, tekamül yoludur. Yani milli kimligin gelismesi, degismesi, genislemesi o kimlige mensup olan bireylerin zihinsel imkanlarini, kavrayicilik güçlerini artirdigi için genel olarak insanligin mutluluguna katkida bulunmak da müyesser oluyor.
Milli kimlige mensubiyet duygusu Arsimet’in “Dayanak Noktasi”na benzer. Yani bir etnik yapiya dayanarak bütün insanligi etkileme. Arsimet “Bana bir dayanak noktasi gösterin yer küresini yerinden oynatiyim” derdi. Içinde dogdugumuz ve mensubu oldugumuz kimlige dayanildigi ölçüde dünya ve insanlik medeniyetine, zekasina, marifetine, ilmine, sanatina katkida bulunmak mümkün.
Milleti t’e girerken, Arap-milletlerinin tersine hiçbir milli projesi olmadan bir kabullenme egilimi ve süreci içerisine girmistir. Hatta ne oldugunu bilmeden onu kabul etmistir. Kurandan sadece yanlis sesletimle (talaffuz) “Bismillah ar rahman arrehim” cümlesini ezber bilirlerdi. Bugün de öyledir.
921 yilinda Karahanli sultani Satuk Bugra devletin çikari(!) icabi Hanefi mezhebini kabul eder, adini da degstirip Abdulrahman koyar. Dilde ilk yabancilasma bu sekilde baslar. Yani lügün i kabüllenmesi ile es zamanda baslayan yabancilasma süreci! “Zaman dilden ibaretdir”, “dil ulusun evidir” der. Ulusu zamani (tarihi) ve evini adi altinda yabanciya birakir.
Lakin lügü Babek Hurremdin timsalinde direnis gösterir. Fakat Babek maglup edildikten sonra o döneme ait bütün kitaplar ve bilgiler araplar tarafindan yok edilir. Süphesiz ki 23 yil hilafetle savasan düzenli bir ordunun kendine özgü disiplini, bu disiplini barind kitaplari mevcut imis.
Dünyanin en büyük devleti ile savasan ve az kala onu deviren ve bir ihanet sonucu yenilen Hurremilik tabii ki yalniz savassal planda degil, medeniyet planinda da büyük bir güc imis. Bir kaç kale kalmis o döneme ait. Peki bu kalelerin mimarlari bu bilimsel bilgileri nasil elde etmisler, ne oldu o bilgilere? Sonrasi siyasi tarihi lügün adi altinda kendisini yok etme kararliligidir sanki!
Bu sebepten siyasi tarihine bakildiginda milli enerjisi Arap-dillerinin, kimliklerinin ve medeniyetlerinin yapilanmasina, gelismesine adanmis gibi görülmektedir. Sinirli ve devrilgen iktidar gücünü elinde bulunduran siyasi tarihi, sinirsiz ve devrilmez medeniyet ve dil iktidarini Araplara ve lara birakmistir. Söyle bir soru ortaya çikiyor: ‘in mahiyetinde mi düsmanligi var, yoksa suç lügün ‘i algilayis seklinde olmustur? Kur’an’da ve hadislerde
millet olgusunun kabul edildigi bellidir.
Demek ki, lügün ‘i yanlis algilamasi söz konusudur. Siyasi tarihi dili ve medeniyetini devre disi biraktigi için, lük Arap-milletleri dillerinin temellenmesi, gelismesi için bir kaynak haline gelmistir.
Arap milliyetçiligi merkezli v? Milliyetçiligi merkezli Sialik kimligini hep sömürmüsler. Tarihinde dili bürokrasi ve ilim dili olarak hiç kendi yapisi üzerinde gelismedi. Bunu milletinin talihsizligi, masum ulusunun sömürülmesi gibi de algilamak mümkün! Bir padisahinin Nizami Gencevi’nin çe yazmasini yasaklamasi bilinmektedir:
dili yakismaz sah neslimize
dili eksiklik getirir bize![1]
Siyasi iktidarlarinin bu sekilde davranmasinin psikolojik bir nedeni olsun gerek. Arap milliyetçilgi merkezli v? Milliyetçiligi merkezli Sialik tarafindan onlarca düsmanligni ksrükleyen hadisler uyduruldu. Bu yalan hadislerin gerçekmis gibi algilanmasi için yüz yillar boyunca teorik planda propagandalar yapildi, telkinler edildi.
Arap milliyetçiligi merkezli ve milliyetçeligi merkezli Sialik düsmanligini tarih boyunca canli ve gündemde tutmak için kitaplar yazdilar. Öyle bir süreç yasandi ki, siyasi iktidarlari da bu yalanlara inanacak düzeye geldiler. Kalsik tarihinin zirvesi olan Osmanlilar kendi soylarina “Etrak-i bi idrak” diyecek kadar kendilerini asagilar bir zihniyet içine girdiler.
Tarihi garipliklerle iç içedir. Bir taraftan öncesi Hakan ve Halk bütünlesmesi sonrasi dönemlerde görünmemektedir, diger taraftan da ‘in disinda kalan halklari yalnizca gelismemekle kalmamis, hem de tarihte büyük devlet ve imparatorluklar kuramamis, dillerini ve bütün kimlik unsurlarini kaybedip, baska milletlerin içinde tamamen yok olmuslar. öncesinde hakanlarin “Ey budunu…”
hitabetinin yerini sonrasinda “Ey ümmeti…” hitabeti almistir. Milletinin gelecegini, varligini ve kimligini göz ardi eden bu süreç siyasi, askeri[2], kültürel ve devletçilik anlaminda Büyük Ata’e kadar, özellikle musiki medeniyeti anlaminda Üzeyir Hacibeyli’ye kadar sürüp gitmistir.
Üzeyir Hacibeyli ile medeniyet tarihinde günes gibi dogan ve yeni bir olusum saglayan süreç gelecegine hedef göstermis ve de musiki tarihini bir düzen ve disipline tabi etmistir. Aydinlarini mecbur etmistir gibi büyük musiki alimleri ve filozoflari Araplarin ve larin tekelinden çikarip kendi tarih ve medeniyet suurunun alt yapisi gibi algilasinlar.
Bu bakimdan uluslasmasi sürecinde uygarlik bilinci açisindan özgüveni saglayan kisi Üzeyir Hacibeyli olmustur. Bu önemli mesele üzerine arastirmalarimizi ve yorumlarimizi sürdürürüz. Bu makale sanat ve düsünce adamlarindan Üzeyir Hacibeyli’nin yaraticiligina ve çalisma alanlarina farkli bir açidan bakmaga özenmektedir.
19. asrin sonu ve 20. asrin baslarinda
1795’te Han Kaçar Sava’ya yakin eski bir köyü olan ‘i o dönemdeki stratejik ve güvenlik konumundan dolayi baskent ilan ederek, Kaçar- devletinin kurulma sürecini sona erdirmis olur. Aga Mehemmet Han Kaçar döneminde bir kural “Yasay-e Kaçariye” diye tasvip edilmisti.
Bu yasaya göre veliaht veya ülkeyi yönetecek sonraki padisahin sadece baba tarafindan Kaçar soyundan olmasi yeterli degildi, ana tarafindan da Kaçar- soyundan olmasi gerekirdi. Kaçariye’nin kuruldugu dönemde küçük bir çocuk olan [3]’ya Han çok güvenir ve onun büyük isler yapacagina inanirdi. Bu yüzden bir çok seferlerinde o cümleden Susa`ya hücüm zamani onu kendi yaninda bulundurmakta idi. Sonraki tarihi olaylar Han Kaçar’in hakli oldugunu ispatlayacakti.
Han Kaçar’in güçlü siyasi, harbi iradesi hesabina tesis edilen Memalike Maheyi Kaçar (Kaçarlarin korudugu memleketler) devleti sonraki dönemlerde-Kaçariye arasinda uzun süren savaslar sonucunda arazi kaybina ugrar. 1813 “Gülistan” ve 1828 “mençay” anlasmalari ile Kuzey Kaçariye’den koparilip, idaresine geçer.
‘in bütünlesmesi ugruna bütün halkini seferber etse de muvaffak olamaz. Bu amaç adina Ordusunu kurar, halkinin aydinlanmasi için gereken çabalari gösterir, ‘de Bati tipli okullar açar. ‘da onun reformlarina karsi çikan din adamlarina karsi din adamlarinin destegini arkasina alarak[4] mehverli bir Milli anlayisinin olusmasina özen gösterir.
Lakin yine de muvaffak olamaz, çünkü Safevilerden itibaren baslamis olan dinde lasmanin kökü çok derinlere kadar uzanmakta idi. bu amac ugruna, yani i inanc alaninda lastirma ugruna yalniz de on iki bin sünninin basini kesmisti.
Hatta Büyük Nadir de Safevi cehaletini tarihinden silmek isterken Kizilbaslar tarafindan öldürülür. Ancak ‘nin da reformlari yarim kalir, çünkü a zamanindan ve halkinin zihinsel ve düsünce düzeyinden çok ilerideydi. Böylece ne birlesir, ne de ‘a özgü sekilde aydinlanma süreci bir yarar saglamis olur. ‘nin cilik mefkuresini yaklasik bir asirdan sonra Emin Resulzade bayraklastiracakti.
Güney ve Kuzey ‘da farkli ortam ve tarihi süreç olusmaya baslar. Parçalandiktan sonra hem Güney’de ve hem de Kuzey’de önemli tarihi hadiseler meydana çikar. Farkli degisim ve olusum süreci baslar. Ancak Güney ‘daki olusumlar arkadan zorlama veya klasik milliyetçiliginin determinist baskilari nedeniyle milli hedeflerine göre bir çizgi dogrultusunda ortaya çikar.
Örnegin Merkezli Mesruta Hareketi aslinda klasik milliyetçiliginin modern milliyetçiligine uyum saglamasindan baska bir ise yaramadi. Yani ilimli ve lere karsi bir asimilasyon siyaseti uygulamayan Kaçar devleti nihayet Mesruta tarafindan devrildi ve sülalesi iktidari gasbetti. Kaçariyeyi deviren zihniyeti mesruta yetistirdi.
Riza Han mesrutanin yavas yavas yetistirdigi bir devlet adami idi. Onun sahliga varisinda Ingilizlerin rolü olsa da, yalniz iç kosullar ve olusmus siyasi ortam böyle bir diktatörün iktidara tirmanisini icap etmekte idi. 19. asrin sonlarindan baslayip 20. asrin ikinci on yilligina kadar yatirilan siyasi ve ideoloji yatirimlar Riza Han ‘yi ortaya çikardi.
Mesruta Hareketinin ‘a bir yarari olamazdi ve olmadi da, çünkü mesruta milli mefkureden, milli musikiden, milli amaçtan ve milli ruhtan yoksun idi. Belki tek tük ve sevdalilari da var idi, lakin bunlarin sesi duyulmamakta idi. Merkezli Mesruta Hareketi fikren, milli kimlik, milli hedef, milli suur ve milli dil açisindan maglup idi. 1909’da kurulan Demokrat Partisi’nin slogani Sehname`den bir alinti olarak söyle
sekillenmisti:
“olmaz olsa, olmaz olum ben
Bu ulu ülkede kalmasin bir ten”[5]
Resulzade’nin bu partide aktif olmasinin nedeni belli idi. Resulzade bütün Kaçariye’de bir Milli Devleti kurmak istiyordu. Kuzey ‘da gerçeklestirdigini önce Kaçariye’de uygulamak istemisti. Lakin bu amaç için ne institutlasmis milli edebiyat, ne milli dilin oturulmasi ve sekillenmis olmasi, ne de gereken ulusal bilinç ve sekülarizm süreci mevcut idi. Bu realiteler ister istemez Resulzade’yi de kendi milli tarihi misyonunu gerçeklestirmek için Kuzey ‘a sevk edecekti.
Mesruta Hareketi’nin milli hedeflerine göre ayarlanmasi için Üzeyir Hacibeyli’nin musikide açtigi yolun ‘den geçmesi, Güney insanlarinin duygularini, düsüncelerini, sosyal ve bireysel zevk anlayislarini, davranislarini etkilemesi gerekirdi.
Bunun için ise zaman lazim idi. Zaman faktörü çok önemlidir. Zaman geçtikçe bir çok degerler kendiliginden çöker ve yeni degerler üretilir. 9. asirdan baslayip ve Suubiye adi ile gelisip, Ihvan-üs Safa ve Sia semsiyesi altinda yogun edebiyat olusturan milliyetçiligi paradigmasi 19. Asirdan itibaren kendisine irkçiligina dayali baska rakip bir paradigma olusturmustu.
Rakip paradigmalar bir birini mahvetmezler, yer degistirirler. Bir birinin yasamalarina ve uzun ömürlü olmalarina yardimci olurlar, yalniz egemenlik ugruna da yarisirlar. Sülalesinin devrilip ve siyasi Sia’nin iktidara tasinmasi sövinizminin asimilasyon siyasetini hiç degistirmedi.
Humeynizmin gelisi ile egemenligi yipranmadi, sadece paradigmalar yer degistirdiler. Ari irkçiligi ve eski tarihine özenim mesruta edebiyatinda daha da abartili sekilde ortaya çikmisti. Bu iki rakip milliyetçiligi paradigmalari kendilerine özgü edebiyati, felsefesi, musikisi, ibadet tarzlari ve din anlayislari ile mevcutlardi.
Bunlarin kendi içinden çökmeleri, bu, ve karsiti bakis açilarinin dagilmasi için Üzeyir Hacibeyli devriminin Güney ‘i sarmasi ve suurlarda, duygularda yerlesmesi gerekecekti. Genç, enerjik, taze nefes ve tarihi duygularini, soydan gelme anilarini kendi bünyesinde barind, sistematize eden yeni bir paradigmanin, eskimis ve dejenere olmus paradigmalarini yipratmasi ve ‘dan dasi gerecekti. Iste bunun için zaman faktörü çok önemli idi. Bugün bu paradigmalar Üzeyir Hacibeyli musiki anlayisinin karsisinda direnecek güce sahip degiller.
Her musikinin açtigi bir yol var, derin psikolojik ve ruhsal etkisi olan bir yol. Musiki görünmez bir silahtir, bireyin ve milletin ruhunu öyle bir zamanda ve mekanda yakalar ki, onun etkisinden bütün bir tarih degismis olur. Iste 1945. yil Piseveri hareketinin ve sonraki hareketlerin Üzeyir Hacibeyli devrimi ile ilintili olmasi dolayisiyla milli içerikli olmalari makalenin akisi içerisinde ispatina çalisilacak bir konudur.
Kuzey baska bir yazgiyi yasamaktaydi. Felsefi gelenekler, düsünce gelenekleri, davranis gelenekleri altüst olup degistiginde bir çok hakikatler görünmeye baslar.
Büyük düsünceler ve degisimler uzun tarihi geleneklerin baskisindan kurtarildiginda ortaya çikar. Geleneklerin kirildigi zaman toplumlar yeni bir kimlikle kendilerini tanimlamak zorunda kalirlar. Yeni bir davranis ve bakis açisinin yaranmasina imkan yaranir. 1.000 yillik bir cehalet ortaminda yaygin olan gelenekler aydinlarini dilinde yazmaya zorluyordu. Bu gelenegin ömrüne son verilmis, bu gelenegin çöküs ve ölüm zamani gelmistir.
Sia müçtehitlerinin, din hadimlerinin aydinlar hakkinda çikardiklari ölüm fetvalari Kuzey ‘da geçerliligini kaybetmistir. lar bunu engellemisti. Kuzey kendisini milli açidan tanima ve tanimlama zorunda birakilmisti. Ortam degisikligi dünyaya farkli bakma olanagini saglamisti. Tarihinde ne zaman disina kayilmissa lük bilinci gelismege baslamistir. Bu nedenle de lük bilinci `da dogdu. Ataürk`ün dini tarafi zayif oldugu ,için lük suuru agirlik kazanmisti.
“Dünyada her bedbahtligin
Hem zarari, hem nef’i var”[6]
Kuzey aydinlari, kendi kimligi ile temasta bulunmasini engelleyen ve düsünce tarzini içeren din gibi faktörlerin ve hurafatin baskisindan toplumu kurtarmak için sekülar bir hareket baslatmislardi.
Yenilikler geleneklerin, hem de anti milli ve kötü siyasi geleneklerin yok edilmesi ile ortaya çikar. Dogrular, tarihin bakir anlarinin ürünüdür. Öyle anlar ki insan düsüncesi geleneklerin baskisindan kurtulmus ve özgürce düsünme imkanina sahip olmaktadir. Hakikatin suratina örtülmüs geleneklerin kara ve çirkin perdeleri yirtilmadan, insan suuru da bütün dogal imkanlarini mezara gömmüs olur.
Iste 1.000 yillik bir zaman süresi içerisinde bugün adlanan bu ortamda, kötü ve çirkin gelenekler nedeni ile milli entelekti, milli enerjisi, Arap-milliyetçiligine hizmet eden bir anlayisi içerisinde mahvedilmis, baskalarinin yükselisi için kaynak haline gelmis, mezara gömülmüs, bosuna heder edilmis, harcanmis bir tarihe dönüsmüstür. Resulzade milletinin milli sitem ve zulüm karsisinda direnmemesini, itiraz etmemesini bu sekilde anlatmaktadir: milleti milli zulmü kendi cinsinden gördügü için nefsi müdafaa refleksini yitirmistir.[7]
Kuzey bu kötü ortamdan ayrilmisti. Kuzey’in istilasina ugramasi bir yazgisizlik, ugursuzluk gibi görünse de baska bir sonuç ortaya çikti. Resulzade sunu bu sekilde anlatir:
Tanri isterse düsman hayirlar saglar![8]
Kuzey ortam degisikligine ugradiktan sonra 1.000 yillik cehalet ve karanlik bir muhitten ayrilma firsatini yakalamis, 1.000 yillik milliyetçiligi baskisindan kurtulmus, Necef’ten ve daha sonralar Kum’dan gelen larin fetvalarinin tesir dairesi disinda kalmis ve dolayisiyla Bati medeniyeti ile tanisma firsatini elde etmisti. Lar bu bölgeyi Kaçariyeden hem de kültürel anlamda tam ayirmak için lerini kendi dillerinde yazip okumaya zorlamistir.
Resulzade bu açidan ile `in milletlesmesini kiyas eder. ler gibi kendi dillerini sevmez dillerini köylü dili olarak tanimlar ve Isveç dilinde yazarlardi. Lakin kendi istilasina ugrattiktan sonra onlari da kendi dillerinde yazip okumaya zorlar. Bu davranisi ile Finlandiya`yi Isveç ve Kuzey `i da Kaçariye kültüründen koparmayi amaçlamakta idi.
Resulzade`ye göre hem `nin hem de Kuzey `in milli suura sahip olmalarinda `nin büyük rolü olmustur. 19. asirda Güney ‘da dinde Bati tipli reformlari baslatan Babi’lerin ve Bahai’lerin idam edilmeleri için larin fetva verdikleri, aydinlarin vahsice öldürüldükleri bir dönemde Kuzey ‘da ve digerleri sekülar sürecin temelini atmis, modern insan tipini simgeleyen zihniyet olusturuyorlardi.
19. asir medeniyetinin altin çagidir. Yalnizca büyük bir imparatorluk degil, hem de Bati medeniyetinin bir parçasi olmaya özen gösteren Avrasya gücü idi. Çernisefiski gibi büyük düsünürler vasitasi ile Avrupa’yi bile etkisi altina alan büyük bir devlet idi. Kaçariye ve gibi içe dönük degil, dis dünyaya açik bir devlet idi. Bu nedenle de çülük ekolleri ne Kaçariye’de, ne de dogdu. Cülük akimlari Ziya Gökalp’in de belirttigi üzere istilasinda bulunan halkalari arsinda boy gösterdi.
Kuzey ‘da Mirza Fetali Ahundov’dan baslayan intibah ve sekülarizm süreci çesi’nin nispeten kendi yapisi üzerinde gelismesine yol açti. Yayimladigi “Ekinci” gazetesi ilk kez olarak Kuzey ‘da degisik fikirlerin ve görüslerin ortaya çikmasina, farkli görüslerin bir biri ile tartismasina olanak sagladi.
“Ekinci”nin açtigi yolun uzantisi olarak sonralar “Molla Nasrettin”, “Füyuzat”, “Hayat”, “Açik söz” ve onlarca bu gibi dergiler ve gazeteler milli ruhun yükselisine yardimda bulunacak, bir kalabaligi, bir insanlar toplulugu izdihami millet yapma yönünde düsünce planinda seferber etmege çalisacakti. Aydinlari, hedefi belli olmayan ve hobisi horuz dövüstürmek olan bir toplumu tiyatrohanelere celb ve cezb etmege çalisacaklar, bir kalabaligi milli devlet kurmaya yönlendireceklerdi.
1918 yilinda kurulan Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin temeli  milli dilde yazdigi dram eserlerinde atilmis, sonra da bu temel ve diger aydinlari tarafindan güçlenmis, genislemis ve sonunda bu süreç içinden Milli Devleti dogmustur.
Dilde, fikirde saglanan bu modernizasyon ve sekülarizasyon süreci klasik tarihinin uzantisi degil idi, tarihinin anti tezi idi. Bu süreç tarihinde Arap-Merkezli tutum ve davranislari sadece kabul etmemekle yetinmiyordu. Hem de bu tarihi hatalari siddetle kiniyordu. Bu devrimci tutumun basinda durmaktaydi. hakli olarak “Arap alfabesi bizi karanliklara sürüklüyor” diyordu. Dini cehaleti kökünden baltalayan ilk modernist mütefekkirdir.
Üzeyir Hacibeyli’nin ortaya çikisi
Ifade edildigi üzere Kuzey ‘da farkli bir gelecek ugruna aydinlari fikri, manevi ve ahlaki faaliyetler içerisine girmistiler. Güney aydinlari (ve parmak sayi insanlar istisna olmak üzere) ‘i ‘a perçinleyip, kendilerini li-kimligi ile degil, soyut ve anlamsiz li kimligi ile tanimladiklari halde Kuzey aydinlari cografyasinin bir siyasi mekan olmasi ve milli kimliginin tespiti ugruna bütün fikri, zikri ve hissiyatlari ile haysiyetli bir mücadele yapmaktaydilar.
Kuzey ‘daki milletlesme ugruna verilen mücadele ve fikri savas gerçekten de büyük bir hamaset. Bu kutsal davanin sayisiz büyük erdemleri ve erenleri vardir, lakin bu makalenin konusu Üzeyir Hacibeyli’nin yaraticiligi ve davasidir.
Üzeyir Hacibeyli’den önce musiki sanati gibi büyük sahsiyetler yetirmistir. Bu büyük insanlar soyut Dogusu musikisinin gelismesini, genislemesini ciddi sekilde etkilemisler. Üzeyir Hacibeyli ile baslayan yeni bir çag musikisi olarak tarihe geçer ve milli ruhun uyarilisina, uyanisina, milli ruhun yükselisine takan veir.
Üzeyir Hacibeyli ile baslayan musikisi klasik musikisiyle kiyasta farkli evrim evreleri yasasa da, yalniz bu evrim evreleri eskilere dayanan musikisinden de tam soyutlanmis sekilde gelismemistir.
Resulzade bu konu ile ilgili çok güzel bir tespitte bulunmaktadir: “Ümmetçilik tarihi milletlerinin ortak medeniyetidir. Milletlesme sürecinde ve milliyetçilik asamasinda her millet bu ortak deger ve medeniyet üzerine yatirdigi manevi yatirimini geri almak, kendi milli medeniyet suurunun bir parçasi yapmak zorundadir”.[10] Bu sebepten Üzeyir Hacibeyli’nin musiki anlayisinin kökü sadece tarihine dayanmamaktadir, öncesi ve Asya müzik tarihini ve keyfiyyetini de içermektedir.
Sark musikisi içerisinde kaotik bir hayat süren musikisi, Üzeyir Hacibeyli’nin devrimleri ile adi altinda bir düzen ve disipline tabi olarak dünyayi etkilemeye ve dünyadan etkilenmeye baslar. Her anda ve her yerde seciyelenip seçilen bir özgünlük musikisinin özelligi haline gelmistir.
Sanat yüksek bilgiye esaslanmalidir, derin bilgilerden yoksun olan sanat türü etkilesim kültüründen mahrum olur. Yalnizca etkilenim süreci içerisinde bir taklit evrelerini yasar. Böyle olunca da sanat eseri tarihsellikten yoksun birakilir, yeni bir tarih yaratma yetenegini kaybeder.
Bunun farkinda olan Üzeyir Hacibeyli ilk önce ve uygarlik tarihini ve genel olarak insanlik medeniyet tarihini ve içerigini ögrenmek amaci ile büyük bir telas içerisine girer. Bu anlayistan yola çikarak genis bir alani ve manevi dünyayi içeren musikisini ve daha sonra da Bati musikisini cografyasinda ve ulusunun zevk anlayisinda merkezlestirmeyi hedefler.
Çünkü ulusunun millet olmasi ve siyasi iradesini milli devletçilik seklinde tanimlamasi için her alanda, özellikle müziksel zevk alaninda farklilik saglamasi bir zaruret idi. Eflatun “Bir milletin musikisi ve müzikal zevk anlayisi degisirse, o milletin anayasasi ve gelenekleri de degisime ugrar” der.
Iste Üzeyir Hacibeyli tarihinde bu degisim ve olusumu saglamistir. Üzeyir Hacibeyli’nin devrimleri sonucunda musikisi soyut Dogu Dünyasinin uzantisi olmaktan çikmis, duygulari, düsünceleri, fiilleri ve zevk anlayisi kendi ruhundan fisk bir milletin musikisine dönüsmüstür.
“sanat yapitinda ulusun ruhu rahatlanip ve kendisinin en mazmunlu dahili seyahatine dalar”[11] der. Üzeyir Hacibeyli’nin yaraticiliginda ise ulusu yalnizca kendi ruhunun mazmununu kavramaz, hem de ruhuna milli musiki vasitasi ile bir yol açilir. Bu yolun basi tarihinin baslangicina dayaniyorsa, devami ve uzantisi da ulusunun ebedi yazgisi ve akibeti ile özdeslesmistir.
Üzeyir Hacibeyli çeyrek perdeleri çikararak musikisini soyut Dogu musikisinden farklandirdi. Bu farklilik zamanla halkinin siyasal, toplumsal yazgisinin da somutlasmasina ve lilasmasina neden olacakti. Üzeyir Hacibeyli’nin yarattigi sanatsal uzayda görünen milli istikbal özgürlük ve özgünlük çagristiriyordu. Üzeyir Hacibeyli’nin sanatina yüklenmis ütopik suur, hayal gücü ve duygular siyasi bagimsizligi minyatürlestirmekteydi.
Üzeyir Hacibeyli’ye kadar gelen makamlar (mugamlar) daha çok içe dönümlü, hayattan kopuk ruh halini animsatan bir musiki türü gibi görünmektedir.
Üzeyir Hacibeyli makamlarin içe dönümlü ve tezkiyeyi nefisle ugrasan yönünü muhafiza ederek onlarin disa dönümlülügünü, hayata girisini, insani ile bir yerde ulusal serefin ve istikbalin saglanmasinda vasita olmasini saglamis oldu. Bugün büyük bir gururla “milli haysiyetimizin koruyucularindan biri de dilimizin yani sira hem de musikimizdir” söyleyebiliriz. Yani eskilerden cem evlerinde, hanigahlarda sufilerin ruh halini anlatan makamlar Üzeyir Hacibeyli’nin yaptigi devrimle hem de disa dönümlü bir tutum ve ifa tarzini sergilemis oldu.
Böylece makamlar, yalniz insanin iç dünyasinin psikolojik ayrintilarini anlatan mevkiinden çikip, iç dünyasi arinmis, temizlenmis insana sosyal ve milli hedefler ugruna mücadele yapmasini da telkin etmege basladi. Bu sebepten de makamlarinda subeler arasi renklere Üzeyir Hacibeyli tarafindan önem verildi.
Çünkü subelerin zeka ve düsünce planinda yarattigi genisligi ve derinligi renkler de duygu planinda yaratir. Düsünceli insanda raks etme ve düsüncelerini baskalari ile paylasma duygusu yaranmaya baslar. Içi sevgi ile dolmus insan toplumla kucaklasmak ister.
Duygulu düsünce ve düsünceli duygularin olusmasini hedeflemektedir Üzeyir Hacibeyli’nin müzik anlayisi. Yani dünyayi sadece anlamak söz konusu degil, hem de onu estetik biçimde yasamak ve özümsemek de gerekmektedir. Dünyanin güzelligi güzel duygularin ürünüdür. Güzel görme bir yetenektir, Hacibeyli’nin sanati güzel görmek için dinleyicisini egitmektedir.
Dünyayi anlamak, tam anlamak ve sonra da dünyaya anlatmak. Yalin düsünce ile degil, musiki dalgalari altinda sarki söyleyerek, raks ederek dünyayi degistirmege özen gösterme ve topragi vatan yapma sevdasi. Iste bu degisen dünya insani ve ahlaki yönde degisip ve gelisecektir. Üzeyir Hacibeyli’nin musiki anlayisinin özünde ve cevherinde duran budur.
Makamlardaki olusum diyalektigi bireyin içindeki çeliski ve tezatlarin bir düzene tabi olusu ile sonuçlanir. Bu diyalektik süreç Üzeyir Hacibeyli anlayisinda daha da mürekkep ve genis boyutlara ulasir. Çünkü birey sadece kendi iç tezatlari ile degil, sosyal bir olgu olarak toplumsal tezatlarla da karsi karsiyadir. Ister iç, isterse de dis dünya tezatlarini bir olgunluk sürecinden geçirerek disiplinize etmek zorundadir.
Bu nedenle de Üzeyir Hacibeyli’nin musikisi yalniz ferdin iç dünyasinda baris ve iç kontrol saglamaz, hem de ulusunu yabanci etkenlerin vahim ve muharrip etkisinden kurtarip, onu özgün bir inanç ve ahlak nizamina tabi olmaya sevk eder. Bu inancin ve ahlak nizaminin cografyasi ve fikri kaynagi ise milliyetçiligidir, çülüktür, maneviyatidir.
Alman milliyetçilik ve milletlesme tarihinde yaptigi devrimleri Üzeyir Hacibeyli de medeniyet tarihinde yapmistir. Alman mitolojisine dayanarak fevk el-insan milli insan tipini simgeleyen operalar yaratmistir. Büyük Alman filozofu “Benim yaraticim, benim düsüncelerimin mimari” der. Gerçi sonralar kendi fevk el-insan felsefesine göre de kabullenmedi ve Alman insaninin daha da yüksek olmasini hak ettigini söyledi.
Üzeyir Hacibeyli de ‘da milli insan tipini mitolojilerine dayanarak yaratmis, remizlesmistir. Üzeyir Hacibeyli’nin sanat yapitlarinda ister epik, isterse de lirik psikolojiyi kendi düsünce ve duygusunda tasimasi gereken insani Köroglu, Asli ve Kerem, Asik Garip gibi insanlari örnek almalidir görüsü ima edilmektedir.
Bu mitolojilerdeki tipler ister sosyal erekleri ugrundaki mücadelelerinde, isterse de kendi asklari ugrundaki özverilerinde, ahlaki ve iradi açidan denenmis ve inançlarindan, hedeflerinden hiçbir kosulda dönmeyen özverili insanlardi.
Böylece Üzeyir Hacibeyli’nin sanat anlayisinda ‘in mitolojisi, tarihi, medeniyeti, dünü, bu günü ve gelecegi vahdet halindedir. Kolektif ve milli bilinçaltinda saklanan eski hayallerin, ülkülerin ve arketiplerin (unutulmus mefhumlarin) musiki araciligi ile hafizaya tasinmasi saglanmaktadir.
Bu yüzden de Üzeyir Hacibeyli musikisi ile kendi duygularini egiten, ruhunu aydinlatan insani sadece bir fert degil, o, artik bir fert olmanin ötesinde bir tarihtir, bir millettir ve bir misyonun savasçisidir. Bu misyonun adi dir. Hiç de tesadüfi degildir ki, 1988 yilinda bagimsizlik ugruna baslayan mücadele Köroglu operasinin uvertürü ile basladi.
Üzeyir Hacibeyli’nin sanat anlayisi hem de saldirgan bir psikolojiye sahiptir. Gericilige, cehalete karsi barismaz bir tutum içinde ve insanlik disi törelere karsi saldirmaktadir. Üzeyir Hacibeyli’nin sanati geçmisle, geçmisin eskimis degerleri ile ikna olmayan, fakat geçmisin olumlu, uyumsal degerleri ile de yüklü olan, bugün içinde kendisine yer ederek, yaratkan heyecan ve enerji ile yükümlü bir halle gelecege dogru bir yönelis sergilemektedir.
Hep yeni erekler pesinde kosmak ve yolculukta bulunmak hedefe varis kadar önemlidir. Burada Üzeyir Hacibeyli sanatina yansiyan Hüseyin Cavit felsefesine tanik olmaktayiz:
“Lazimsa cehaletle güresmek
Bir çare var ancak: yenilesmek”[12]
Çünkü:
“Bizler yenilessek bile daim
Bir eskilik az çok bize hakim”[13]
Iste bireysel psikolojiden tutmus, toplumsal psikolojiye kadar bize hakim olan ve beyin kapaklarimizi, duygularimizi tekamüle ve çagdasliga kapatan her seye karsi Üzeyir Hacibeyli sanati saldirmaktadir.
Üzeyir Hacibeyli’nin müzik anlayisina göre insana teskinlik veren ne varsa devre disi birakilmalidir, çünkü teskinlik insani tembellestirir, çare aramaktan ali koyar ve bir misyonun adami olma halinden çikarir. Bu yüzden de faciayi bütünü ile yasamak lazim, teskinliksiz! Çünkü büyük idealler faciayi bütünü ile yasamakla dogar.
Birey ve millet kendi amellerinin ve davranislarinin mahsulüdür. Ferdi ve milli hayat büyük mutluluklarla beraber büyük facialarla da iç içedir. Bu nedenle de Üzeyir Hacibeyli’nin makam anlayisinda derin kederlerin, tasalarin içinden büyük sevgi ve sevinçler, mutluluklar yogrulur.
Üzeyir Hacibeyli bir misyonun adami degil, bütün misyonlarin adamidir. Onun sanati dünya görüsünü ikiye bölmez, tersine, bütün görüsleri bütünlestirir. Bu nedenle Üzeyir Hacibeyli`nin sanati ‘in bütünlük projesidir.
Ancak bu bütünlük sadece cografi alani içermez. Bu bütünlük duygu, düsünce, zevk, raks, söz, öz, dil ve millet olmanin temel degerleri ne varsa hepsini içerir. Bu yüzden de Üzeyir Hacibeyli’nin sanati tarihinde bir etnik kristallesmeyi hedeflemektedir. Kendi etnik bünyesi ile fikren, hissen tanisan, güçlenen ve sonra da evrenle bütünlesen bir ulusun olusum diyalektigini anlatmaktadir.
Üzeyir Hacibeyli’nin sanati determinist degil, finalist bir felsefi mefhumu içermektedir. Bölgede kimligine karsi olusturulmus tarih disi yargilar ve asagilik kompleksi arkadan gelen bir determinal baski araci olarak duygu ve düsüncesini olumsuz yönde etkilemektedir. Üzeyir Hacibeyli sanatinin ve musikisinin tipledigi insan modeli bütün bunlari def etmekte, halkina final hedef göstermektedir.
Determinizm arkadan zorlayarak dünü oldugu gibi bugüne tasimakta kararliyken, finalite önden çekerek olusum saglar. Bu yüzden de Üzeyir Hacibeyli’nin sanati finalist bir psikoloji içerdigi için düsüncesi ve duygulari seyyaliyet ortaminda hep çaglayan bir insan tipini olusturmak ister.
Yalniz Üzeyir Hacibeyli’nin determinizm anlayisi mitolojisine, masallarina, söylencelerine ve folkloruna dayanmaktadir. Bu sebepten de Üzeyir Hacibeyli’nin sanatindaki “olus”un arkasinda mantiksal tarihi nedenler ve önünde ise zihinsel derinliginden ve basiretinden yogrulan erekler, gayeler durmaktadir.
Bütün bu söylenenler nazara alindiginda böyle anlasilir ki Üzeyir Hacibeyli’nin eredemi ve sanati bir örnektir (paradigmadir). Çünkü paradigmalar olaylara yanasma tarzini belli eder, yeni olusumlarin istikametini belirler ve örneklendirme sürecini saglar.
Asirlar boyunca bu örneklendirme eylemi toplumun ne yapacagi için örnekler sunar, sorunlarla karsilastiginda ön hazirlik gibi olanaklar yaratir. Paradigmalar ön olusum, ön yaklasim ve ön sezi araçlarini olusturur. Bütün fertlerin zihnindeki bilgiler ve kolektif hafizada barinan sifreler ve tarihi kodlar, soydan gelen degerler paradigmalarda birikir. Hangi fertlerin? Sadece yasayan fertlerin degil, hem de ölen fertlerin.
Çünkü millet sadece yasayanlari ile degil, ölüleri ve ululari ile bir yerde bir bütündür. Bütün gözlemler örnege (paradigmaya) tabi olur. Paradigmalar öyle bir yol açarlar ki o yolda yürüyenler dünyayi farkli sekilde anlamak zorunda kalirlar. Paradigmalar toplumun geleceginin içerigi ve sekli konusunda önceden ip uçlari verir. Gelecek hakkinda düsünmeden, getirme iradesi ortada olmadan gelmez. Iste o düsünme ve getirilme hakkinda düsünsel ve duygusal gücü seferber eden paradigmalardir.
Paradigmalar getirilme iradesi, fenni ve teknigi konusunda bilgi biriktirir, bilgi aktarir. Bütün bunlar Üzeyir Hacibeyli misyonunun felsefesini, eregini olusturmaktadir. Üzeyir Hacibeyli’nin sanati sadece bir çaga degil, bütün çaglara isik tutmakta, bütün çaglarda olusum projesi olacak gibi görünmektedir. Insani “ne yapalim?” sounu aklinda canlandirirken, Üzeyir Hacibeyli paradigmasi (örnegi) onun yardimina kosacak, sounu yanitlayacaktir.
Üzeyir Hacibeyli’nin “Arsin mal alan”, “O olmasin bu olsun” gibi operetlerinde verdigi iki insan tipi vardir. Birinci insan tipi eski geleneklerin simgeledigi Meshedi Ibad ve ikincisi ise Server’dir. Meshedi Ibad kötü adam degil, sadece onun davranislarina ya yer yoktur, ya da yer olmamasi gereken eskimis geleneklerin uzantisi olan tiptir. Meshedi Ibad gerektiginde kendi hissiyatini da tam klasik insan tipi gibi dilinde bir siir okuyarak ifade etmektedir.
Ancak Üzeyir Hacibeyli’nin tarihine sunmak istedigi çagdas insan tipi gibi görünen Server kendi milli kimliginin farkindadir ve kendi sevdasindan vaz geçmeyerek, hem de asikane hislerini ‘in büyük sairleri lirik gazelleri ile ifade etmektedir. Yani Server timsalinde seyirci sadece seven bir genci görmemektedir. Üzeyir Hacibeyli sanatinin etkisi altinda kalan insani okudugu siirler dolayisi ile onun timsalinde kendi medeniyet, dil ve tarih suurunun farkinda olan bir insan tipini gözlemlemektedir.
Üzeyir Hacibeyli’nin büyüklügü hem de Fuzuli gibi bir genis batinli, sair ve filozofu kendi yaraticiligi için kaynak seçmesindedir. Bir taraftan Fuzuli gibi büyük düsünce ve sanat adaminin yaraticiligina ve diger taraftan da yüz yillarin degerlerini dil ve ask kültürünü kendi bünyesinde barind Asli ve Kerem, Asik Garip gibi halk yaraticiligina güvenmek Üzeyir Hacibeyli sanatinin tabanini tarihin derinligine indirmis’ basini da sonsuzluga kadar yükseltmistir.
Bu nedenle Üzeyir Hacibeyli yalnizca tarihinde sade bir sanatçi, bestekar degildir. Üzeyir Hacibeyli’nin sanatinda insani Fuzuli ile tanismakta, yalniz ozanlarin belleginde sakli olan degerlerle rastlanmaktadir. Böylece Üzeyir Hacibeyli’nin sanati insanini özgün, özgür ve milli, tam ‘a özgü bir dünyaya
sevk etmektedir.
Köroglu Operasi
Köroglu epik bir mitoloji olarak yurdunda her kes tarafindan bilinmektedir. Babek Hurremdin maglup edildikten sonra Arap i Hürremilere özgü bütün degerlere ve kimlik kodlarina karsi sert çikti. Milli geleneklerinin tamamen yok olmasi için her tür yasaklamayi uyguladilar.
Bütün tarihi ve varligi ile Babek Hürremdin`e bagli olan lügü Babek timsalindeki kahramanliklari mecburen bilinç altina sevk etmek zorunda kalir. Mitolojilerin kaynagi bilinçten daha ziyade bilinç altidir. Köroglu timsalinde ulusunun hatiralarinda yasayacaktir. Köroglu mitolojisindeki Çenlibel aslinda Babek Hurremdinin Keleyber`de yerlesen kalesi gibi tezahür etmektedir.
Köroglu destanlarini okuyup ve Babek kalesine bir kez varan her kes çok kolaylikla bu fikire varabilir. Köroglu mitolojisinde hem Köroglu kendisi ve hem de delileri sadece güçlü kisiler degil, hem de bir yönleri ile de ozandirlar. Bir yönleri ile ozan olmak ne demektir? Yani sadece sanat, saz ve söz olarak ozan degiller, hem de erenlik, ermislik ve sosyal davranislarinda da ozan gibidirler.
Çenlibel de ozan sanatinin merkezidir. Ayni Babek Kalesinin ozancilik kültürünün merkezi oldugu kimi. Cografiyasinda ozancilik kültürünü tarihinde ve bugününde barindirmakla seciyelenen üç önemli merkez var: Karadag ki Babek Hurremdinin merkezi üssü (karagahi) olmuustur. 2. Borçali ki bugün Gürcüstanin isgali altindadir. 3. Babek Hurremdin`in savasçilari ile Köroglu delilerinin arasindaki benzerlik ve özdeslik ayrica bir arastirma konusudur.
Saz, Köroglu mitolojisinde kutsaldir, sazin ötesinde kutsal olacak baska bir sey yoktur, en kutsal makamda duran kopuzdur.
Çünkü kopuz Samanlarin, Dede Korkutlarin kutsal efeslerini çagdan çaga tasimis ve Körogluluga ve Körogluculara, Çamlibelcilere (Çenlibelcilere) miras birakmistir. Saz, sadece bir musiki aleti olarak degil, hem de bin tür tecrübelerle yüklü ve yükümlü olan ata sözlerini, ozan kosmalarini, konusmalarini ve ögütlerini de kendisi ile beraber çagdan çaga tasimistir, tasimaktadir.
Medeniyetinden saz dislanirsa onunla beraber Dede Korkutçuluk, Körogluluk, Babekçilik de suurlardan ve hafizalardan kaybolur. Böyle olunca da ‘in millet olma dinamikleri ve kodlari tarihin karanliklarinda yitip batar.
Üzeyir Hacibeyli’nin toplumunun uluslasmasinda mitolojilerden de yararlanmasi takdire sayandir. Sokrat; “Tümüyle mitoloji, geçmisin, simdinin ve gelecek olaylarinin anlatimidir” der. Köroglu operasinda geçmisi, simdisi ve gelecegi ile bir bütün seklinde mevcut olmaktadir.
Köroglu operasi öyle bir dönemde yaratilir ki, ‘in bütün tarihi ve milli degerlerine yasak getirmis, milli insanlarini ya sürgün ya da idam etmektedir. Üzeyir Hacibeyli böyle karanlik bir dönemde degisik ima ve simgelerle ‘in bütün amaçlarini, ideallerini, olusmasi ve yaratilmasi gereken yazgisini, talihini ve akibetini bu operaya yerlestirir. 1920’de lar tarafindan devrilen Milli Devleti, Üzeyir Hacibeyli’yi büyük ruhi sarsinti içine sokar. Çünkü o devletin bestecisi Üzeyir Hacibeyli idi.
Üzeyir Hacibeyli, sanatçi ruhunda yasadigi ve ya.

What Language Is This?

Հրաչյա Աճառյան, ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ, հատոր Բ (Ե-Կ)
Հայերեն արմատական բառարանը» վեց հատորից է բաղկացած (Եր., յոթերորդ հատորն է հավելվածը, որ լույս է տեսել : «Հայերեն արմատական բառարանը» վերահրատարակվել նույնությամբ՝սեղմ չորս հասորով: «Արմատական բառարանը» լիակատար ցանկն է շուրջ հազար հայերեն արմատական բառերի` նրանց բացատրութ…

What Language Is This?

This is not an obscure language at all, and all of you have certainly heard of it. I doubt if any of you speak it though! What is it?
Tasiok txetnikok omendu gaitu gaur. Aizue!! Gogoratzen al zineten Sotxiko Jokoei egin behar zitzaien boikotaz. Ukrainari boikota noizko? Ukrainako saskibaloi selekzioak AEB-etako taldearen aurkako partida jokatuko du Barakaldon, munduko saskibaloi txapelketaren baitan. Donbas komiteak, selekzio ukrainarra boikoteatzeko deia egin du, “Kieveko gobernua Novorossijako herriaren aurka burutzen ari den operazio militarra” salatzeko. Irailaren 4ko partida egunean izango da mobilizazioa, BEC aurrean.
Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Mandatariak (UNHCR ingelesez) salatu du bi siriarretik batek etxea utzi duela “egoera geroz eta beldurgarriagoengatik”, BBCk jaso duenez. “Gure aroko larrialdi humanitariorik handiena da”.
“Gaur egun UNHCRen ardurapean dagoen munduko errefuxiatu talderik handiena Siriakoa da, eta kopuru hori Palestinako hamarkadetako gatazkak bakarrik gainditzen du. 64 urtetako operaziorik handiena da Siriakoa”, adierazi du UNHCRek ohar batean.
UNHCRen datuen arabera, zortzi siririarretik batek muga zeharkatu du, iaz baino milioi bat gehiago, eta 6,5 milioi pertsona herrialdean barrena lekualdatu dira, erdia umeak. Errefuxiatu gehienak gertuko herrialdetara joan dira:
1.175.504 Libanora
832.508 Turkiara
613.252 Jordaniara
215.369 Irakera
139.090 Egiptora
23.367 Afrikako iparraldera
Siriatik ateratzea geroz eta zailagoa dela ohartarazi dute: “Askok muga-postuetan eroskeriak ordaintzera behartuta ikusten dituzte euren buruak, eta Jordaniako ekialdera iristeko basamortua zeharkatzen dutenek 100 dolar edo gehiago ordaindu behar izaten dizkiete kontrabandistei leku seguru batera iristeko”.
UNHCRen izena eman duten azken errefuxiatuek segurtasun eza, lana aurkitzeko zailtasuna, oinarrizko produktuen eta janariaren prezioen igoera drastikoa eta zerbitzuen gabezia aipatu dituzte Siriatik ihes egiteko arrazoien artean. Beste askok herrialdea utzi behar izan dute ez dutelako euren gaixotasunentzako tratamendua jasotzeko aukerarik.
UNHCRek jakinarazi du 4.100 milioi dolar jaso dituztela, baina 2.000 milioi gehiago behar direla oraindik Siriako krisiari aurre egin ahal izateko.
Ikusi albiste hau ondorengo hedabideetan
Ukrainako saskibaloi selekzioak irailaren 4an jokatzekoa da Barakaldon. EH-Donbas elkartasun komitearen esanetan, aldiz, “onartezina da genoziden arteko kirol ekitaldi bat normaltasun osoz lehiatzea”. “Are gutxiago Ukrainako gobernu kolpistak errusiar zein beste gutxiengo etnikoen kontrako garbiketa egiten duten bitartean”, gaineratu dute.
Kieveko gobernua aurrera eramaten ari den operazio militarraren “ordezkari eta erantzule zuzenak” boikotatzeko, partida egunean, irailaren 4an, mobilizazioa deitu du elkartasun komiteak. 17:00etan Barakaldoko BEC aurrean egin dute hitzordua.
Donbasseko gertaeren harira Debako Gazte Asanbladak ondorengo bideoa sareratu du egunotan.
Zer kontatua daukazu eta bloga irekiko zenuke?  blog komunitatea zabaltzen jarraitu nahi dugu eta bertako kide izateko aukera eman nahi diogu edozein pertsona edo kolektibori.
Eta zergatik ireki bloga.  Gairen batean interes berezia duzulako, bidaia baten ingurukoak kontatu nahi dituzulako, ikastera kanpora joan eta hango esperientzien berri eman nahi duzulako, hainbat albiste, burutazio, analisi eta gogoetekin eztabaida sustatu nahi duzulako, parte hartzen duzun talde edo kolektiboaren berri eman nahi duzulako…
Oso erraz egingo dugu. Zuk blogaren izenburua eta bertan zer egiteko asmoa duzun pentsatu behar duzu. Teknikoki ez duzu ezertaz ere arduratu behar, guk sortuko dizugu, eta nahi izanez gero, hasieran irizpide batzuk emango dizkizugu blogaren abentura hau abiatzen laguntzeko, bai idazketa aldetik, bai estilo aldetik…
Denoi interesatzen zaigu sarean ere jende euskalduna aktibatzea, eta horretarako blogak tresna eraginkorrak dira. Orain arteko blogosfera indartzen laguntzeko apustua da hau, eta iruditzen zaigu, honekin euskal komunitate osoa ateratzen dela irabazten.
Gainera, aniztasuna ere ekarriko du horrek, garrantzitsua baita bakoitzak berea kontatzea, bere ikuspegi propiotik. Gainera, nork daki, bloga abiatzea interes bereko pertsonekin harremanetan jartzeko aukerak biderkatzea da.
Formatu guztiak onartzen ditu: Testu labur eta luzeak, argazki-bloga, bideoak… kontua behin hau abiatzean, koherentzia mantentzea da.
Lehenengo gure erredakzioko kazetari gutxi batzuk hasi ziren blogintzan, gero erredakzio osoa, 2012an hamaika kolaboratzaile ere bildu zen taldera eta dagoeneko euskal blogosferako komunitate sendoenetakoa dugu. Badakizu beraz, euskaraz komunikatu nahi baduzu  lekua duzu.
Animatu eta jar zaitez gurekin harremanetan ondorengo helbidean:
Udako lehen brigadista taldearekin egin bezala, Marokoko poliziak Askapenaren Saharako bigarren brigada kanporatu du. Beste behin, Aaiun hirian sartzeko kontrol batean atxiki eta taxi batean Marokoko lurretara bidali dituzte. Gertatutakoaren kronika bidali dute euskal brigadistek.
Mendebaldeko Saharako bigarren brigadarekin aurrera egitea erabaki zuen Askapenak, udako lehen brigadak izandako oztopoen gainetik “Marokoko Gobernuak Saharar lurretan ezarritako blokeoa gainditzeko borondatea” jarriz. Abuztuaren 15ean abiatu ziren, eragile sahararrekin plangintza moldatu ostean.
Egun batzuk “diskrezio osoz” turismoa egiten aritu ostean, astelehenean abiatu zen brigada Aaiunera. Bidean zazpi kontrol polizial igaro zituzten arazorik gabe, baina azkenengoan euren zain zeuden kalez jantzitako 40 poliziarekin egin zuten topo. Oso aztoratuta zeudela azaldu dute brigadistek, leku batetik bestera korrika eta brigadako kideen irudiak hartzen.
Aaiunera sartzerik ez zutela jakinarazi zieten,”inolako argudiorik gabe”.  dispositiboaz eta debekuaz galdegin zieten, baina poliziaren aztoramena areagotzen zihoala ikusirik, taxian sartzea onartu zuten.
700 kilometro inguru egin zituzten sei lagunek taxi bakarrean Marokoko Agadir hirira iritsi arte. Hala ere, euren eginbeharrekoa ez dela amaitu eta Marokoko zenbait eragilerekin elkartzeko asmoa dutela adierazi dute brigadistek.
Poliziaren kontrola
Mendebaldeko Saharara sartzeaz bat, poliziaren presentziaren ugaritzea begi-bistakoa dela diote brigadistek eta lehen egunetan bisitatutako herrietan poliziaren jarraipenak izan dituztela. “Kontrolak, kalean militarrak, armadaren eraikinak, harresiak… non nahi daude”, diote.
Brigadistek bidalitako gutunean, Herriko kaleak Saharar herriaren aldeko aldarrikapenez betetzeko deia luzatu dute.
Gazan su-etena ospatzen duten bitartean, Israelgo politikari gehienek ez dute albistea hainbeste poztasunez hartu. Ministro-batzorde erdiak, askok koalizioan, su-etenarekin desadostasuna agertu dute. Jerusalem Post egunkariak bildu ditu erreakzioak.
Haim Yellin Eshkol eskualdeko lehendakariak adierazi du su-etena ez dela “benetazkoa”, eta bertako herritarrei etxera ez bueltatzeko eskatu die. Ministro-batzordeari Eskholen geratzeko eta erabakiak bertatik eta ez Jerusalemetik hartzeko eskatu dio.
Uri Ariel etxebizitza ministroa (Bayit Yehudi) ere su-etenaren kontra agertu da. “Israelgo herritarren gaineko mehatxua ezabatzea eta Gaza desmilitarizatzea barne hartzen ez duen edozein akordio beharrezkoa denaren erdia baino gutxiago da”, esan du Arielek.
“Ez dugu Hamas garaitu. Ez dugu arrakasta izan”, adierazi du Likud alderdiko Danny Danonek. Hamas garaitzea beharrezkoa zela uste du, bere hitzetan, Ekialde Hurbil osoak jakin dezan (Hezbollah, Estatu Islamikoa eta Iran barne) “ezin dutela Israelgo jendearen kontra egin”.
Shas alderdiko Eli Yishaik salatu du Gaza ez desmilitarizatzeak okerragoa izango den beste borroka batera eramango duela Israel: “Hamasek orain denbora izango du armaz hornitzeko eta Israelen kontra erabiltzeko”.
Ezkertiarrek Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren jarrera kritikatu dute. “Su-etena oso berandu dator. Azken hilabetetan Netanyahuk egin zitzakeen akats diplomatiko guztiak egin ditu”, adierazi du Zehava Gal-On Meretz alderdiko buruak. Israelgo Gobernuari iniziatiba hartzeko eta negoziazio diplomatikoei ekiteko eskatu diote.

Latest Spot the Language Post Answered Correctly

Go here, and look into the comments. It is actually neither a South Indian language nor a SE Asian language, nor is it derived from Pali script. In fact, it comes from a different part of the world altogether.

What language is this? Or, more properly, what script is that, as obviously it is written in a particular script.
What language is this? Or, more properly, what script is that, as obviously it is written in a particular script.

What Language Is This?

What language is this? Or, more properly, what script is that, as obviously it is written in a particular script.
What language is this? Or, more properly, what script is that, as obviously it is written in a particular script.

Interesting. A man took a trip to Thailand. He went out to a restaurant one night, and when he got back to his hotel, this slip of paper was somehow in his wallet. Although he spoke a number of languages and considered himself to be something of a linguistic expert, he could not figure out what the language was or especially what the script was.
To give you a possible hint, it does resemble a number of the scripts used to write South Indian Dravidian languages and also languages in Southeast Asia. Hence, as you might have guessed if you are smart, of course it is an abugida. But now you need to figure out what an abugida is!

Identify Three Languages

1. Og folk hater på din “zionistiske” nyhedsdækning?! Er det mon en anden, de taler om?
2. Det er den rigtige halvdelen af tiden. Den anden halvdel er det ham den anden de taler om.
3. Ik vind het in en in triest hoe mensen elkaar zo kunnen haten. Kan er wel om janken. Zij zullen een geringe tijd lachen en een lange tijd huilen!

All three are spoken in Europe obviously, but they are also all part of a single language family! You should name the large family that these languages are all a part of, and you should also tell which two major divisions of that family each of these languages fall under.
1. was hard for me because I mistake it for similar tongues. 2. I guessed completely wrong for some reason. 3. I did get that one correct.

What Language Is This?

For some reason, I thought I could figure out this language, but then I decided that I could not. It looks something like a language I am familiar with. I guessed a few times, and it turns out that one of my guesses was correct. Put on your thinking cap!

Pokaždé, když jeden z mých přátel rozšíří svou sbírku zbraní o další kousek, tak říká: „Doufám, když Bůh dá, že ji nebudu nikdy muset použít.“ Přesto nakupuje zbraně dál, protože se jednou můžou hodit. Totéž si pokaždé říkám i já, když vezmu do ruky román od Harolda Covingtona. Ale čtu je dál. Jednou se můžou hodit.
Čtyři recenzované romány, souhrnně označované jako „Severozápadní kvartet“, vypráví příběh vytvoření suverénního státu bílých nacionalistů, Severozápadní americké republiky (Northwest American Republic – NAR), na území dnešních USA někdy v průběhu druhé či třetí dekády našeho století – z historického hlediska tedy ve velmi blízké budoucnosti. NAR se rozkládá na území států Washington, Oregon, Idaho, části severní Kalifornie, Montany a Wyomingu.
Tato oblast se od USA odtrhne po pěti letech nesmiřitelné guerillové války vedené Severozápadní dobrovolnickou armádou (Northwest Volunteer Army – NVA). NVA funguje jako politická strana s ozbrojeným křídlem. Ideologicky čerpá mnohé z nacionálního socialismu, takticky se však inspiruje u Irské republikánské armády a mafie, stejně jako u islámských organizací jako palestinský Hamas nebo libanonský Hizballáh a povstaleckých skupin, které dostaly armádu USA do patové situace v Iráku a Afghánistánu.
Jde o válečné romány – což je žánr, který ve mně čas od času vyvolává nepříjemné pocity. Chápu, že válka je nedílnou součástí historie lidstva; že rozhoduje o osudu národů, ras a celého světa; že tvoří velkou část světových dějin a pozadí světové literatury; že při psaní o lidech se nakonec nejde psaní o válce vyhnout.
Je mi také jasné, že válka je pro člověka příležitostí prokázat jak bezpříkladnou ctnost, tak i nejnižší proradnost. Nepopírám, že z válečných příběhů lze načerpat užitečné informace i inspiraci. Jen mě prostě popisy násilí a nenávisti nejsou osobně příjemné. Čím lepší spisovatel, tím svůdnějšími se tyto popisy stávají – až do bodu, kdy je možno označit je za určitý druh sadistické pornografie násilí.
Covington je velmi dobrým spisovatelem a jeho romány jsou velmi poutavé. Přesto však nejde o válečnoou porngrafii. Covington popisuje válku jako odpudivost. Je to většinou jen výlet pod stan, který se táhne příliš dlouho: nuda, nedostatek spánku, špína, ubíjející nepohoda a neklid. To vše je čas od času přerušeno chvilkami rozjaření či naopak naprosté hrůzy.
Podle Covingtona je však alternativa k válce ještě horší, protože mír se současným Systémem znamená útlak, úpadek a nakonec vyhynutí naší rasy. Mimoto, prvotním účelem těchto románů není pouhé pobavení. Jsou zamýšleny jako sebenaplňující se proroctví. Autor chce inspirovat vytvoření skutečné Severozápadní americké republiky a jeho romány jsou prošpikovány praktickými radami, jak tohoto cíle dosáhnout.
Navíc se vlastně ani nejedná o klasické válečné romány, náleží k novému žánru: revoluční fikci bílého nacionalismu, v podstatě stvořené Turnerovými deníky Williama Pierce (pod pseudonymem Andrew MacDonald). Pro fanoušky Turnerových deníků bude Severozápadní kvartet přesně podle jejich gusta. Covingtonova vize politické změny je ke všemu mnohem praktičtější i propracovanější. I když byl Piercův styl vytříbený, přesný a často velmi působivý, nebyl rozeným vypravěčem. Covington jím je.
Covington se označuje za „škrabala“, jde však o falešnou skromnost. Je velmi talentovaným romanopiscem a daří se mu vytvářet životné, trojrozměrné postavy. Zvlášť patrné je to u postav z jižanského či dělnického prostředí. Splétá komplexní a poutavé zápletky směřující k velmi emočně působivým vyvrcholením, nechybí ani vysloveně dojemné pasáže. U četby se ale také zasmějete, neboť Covington je sžíravý satirik s černým smyslem pro humor.
Také je podivuhodně všestranný stylista, a tak na jedné stránce připomíná Victora Huga, na další třeba Quentina Tarantina. V knihách A Distant Thunder, A Mighty Fortress, a The Brigade dává Covington svými příběhy o drzých, „hláškujících“, sotva zletilých teroristech – plných mistrovského spojení apokalyptického hororu, intenzivního dramatu a mladistvé lehkomyslnosti – vzpomenout na Buffy, přemožitelku upírů Josse Whedona, což pokládám za upřímnou pochvalu.
Severozápadní kvartet však není „pouhým“ literárním počinem, jde o vyjádření ideje a Harold Covington se jím etabloval jako nejvýznamnější myslitel amerického nacionálního socialismu od dob George Lincolna Rockwella.
Diagnostikuje problémy Ameriky i současného etnonacionalistického hnutí, přichází s politickými řešeními a v neposlední řadě také načrtává řadu možných konstruktivních organizačních, strategických i taktických opatření k aplikaci těchto řešení. Tím, že tyto ideje předkládá ve formě románu, a nikoli třeba esejí či odborných publikací, oslovuje Covington mnohem širší okruh čtenářů – s mnohem vyšší emocionální a motivační intenzitou.

Přehled Kvartetu

The Hill of the Ravens / Havraní kopec (330 s.) byl vydán jako první, vnitřní chronologii Kvartetu však uzavírá. Odehrává se na začátku druhé poloviny 21. století, několik desetiletí po vytvoření NAR – dostatečně nedlouho po skončení války za nezávislost, aby ještě byli naživu její veteráni, ale s dostatečným odstupem, aby se stihla vykrystalizovat podoba režimu nezávislé republiky a dospět první v něm vyrůstající generace.
Oproti zbytku Kvartetu není The Hill of the Ravens válečným, jako spíše detektivním románem, pro nějž poskytuje válka za nezávislost pozadí. Protože je děj umístěn v budoucnosti, nechybí prvky science fiction.
A Distant Thunder / Vzdálené hřmění (364 s.) vyšlo jako druhé. V rámci vnitřní chronologie děl je zasazeno kus za The Hill of the Ravens. Vyprávění Shanea Ryana, starého bojovníka NVA je nahráváno jako dokument pro budoucí generace. Shane vzpomíná hlavně na válku a události v období, které jí těsně předcházelo. Místem děje je oblast západního Washingtonu, jižně od Seattlu.
Úvod je poněkud obtížněji stravitelný, protože fikce ústně podávané historie dovoluje autorovi vyžívat se v blábolení pod pláštíkem literární techniky „proudu vědomí“, což se velmi rychle omrzí. Pokud však vytrváte a prokoušete se prvními asi 50 stránkami, budete odměněni. Jakmile vás totiž kniha „chytne“, jde o úžasné počtení.
A Mighty Fortress / Mocná pevnost (364 s.) byla publikována jako třetí. Odehrává se ke konci války za nezávislost v oblasti Seattlu a velká část knihy je věnována konferenci v Longview, na níž Spojené státy s NVA vyjednaly ukončení konfliktu.
Poslední román Kvartetu The Brigade / Sbor (735 s.) je Covingtonovým nejlepším počinem. Zápletka je poutavá, styl brilantní a vyvrcholení drtivě působivá. Děj knihy je situován do západního Oregonu, do Portlandu a jeho okolí a pokrývá celou délku války za nezávislost.
A Mighty Fortress jsem přečetl jako první a měl jsem šťastnou ruku, protože je to dle mě nejlepší místo, kde začít. Z literárního hlediska jde o jednu z nejkvalitnějších knih série a navíc i o nejdojemnější. V tomto ohledu je před ní jen The Brigade, moje nejoblíbenější. To je však v porovnání s 364ti-stránkovou A Mighty Fortress téměř dvakrát delší, což mnohé čtenáře odradí. Nechte se tedy do Kvartetu vtáhnout A Mighty Fortress, pokračujte s The Brigade, poté si přečtěte A Distant Thunder a nakonec The Hill of the Ravens.

Podmínky pro odtržení

Bílí nacionalisté se shodují na nutnosti vytvoření bělošské domoviny na severoamerickém kontinentu. Jak toho ale docílit? Proč je odtržení samostatné bílé republiky vhodnějším cílem než revoluce, jež by nastolila režim nakloněný bílému nacionalismu v celých USA? Proč se spokojit s částí namísto celku?
Jednoduše proto, že nás je málo a jich příliš mnoho na to, abychom mohli pomýšlet na záchranu celé země. Nelze doufat v porážku celé mašinérie federální vlády a 100 milionů barevných. Mnohem realističtější nadějí je odtržení některé z převážně bělošských oblastí. K tomu by nebylo třeba zničit americkou vládou, jen ji donutit k opuštění části teritoria. (Což už se v minulosti stalo – se zónou kolem Panamského kanálu – a může se to stát zas). Při odtržení bělošské oblasti by se navíc nezhmotnila morální a logistická noční můra – nutnost odsunu milionů barevných.
Strategií NVA je znemožnit vládě USA správu velké části území. Organizace také útočí na mocenská centra režimu: New York, Washington a Hollywood. V určitý moment se americká vláda rozhodne odepsat své ztráty a stáhnout se. Jak nám Covington rád připomíná: v konfliktech tohoto typu vyvěšují bílou vládu účetní, nikoliv generálové. Separatistická válka je nesmírně náročný podnik, v porovnání s klasickou revolucí je však stále nesrovnatelně snazší. Režim vynaloží větší úsilí v boji za svou samotnou existenci, než při boji o část území, navíc tak vzdáleného vlastním centrům moci.
Autorova volba pacifického severozápadu USA je nasnadě – jde o jednu z etnicky nejevropštějších oblastí země, daleko od mocenských center v New Yorku a Washingtonu, D. C. Spojené státy oblast neobklopují ze všech stran – na západě se vlní rozeklané pacifické pobřeží, na severu sousedí s Kanadou a na jihu (v Covingtonem načrtnutém scénáři) s Aztlanem. Region je dostatečně rozlehlý a bohatý na zdroje k zajištění relativní ekonomické soběstačnosti. Ta je pro stát – který by s největší pravděpodobností čelil ekonomickým sankcím ve stylu Rhodesie a JAR v dobách vlády bílé menšiny – nezbytností.
Je nad slunce jasnější, že hnutí tak titěrné a ubohé, jakým dnešní bílý nacionalismus je, nevyrve z područí federální vlády ani čtvereční centimetr země. Proto musí změnou projít i samotné hnutí. Podmínkou sine qua non pro vytvoření Severozápadní americké republiky je soustředění dostatečného množství rasově uvědomělých bělochů v oblasti pacifického severozápadu.
To umožní splnění podmínky druhé: vytvoření komunity rasově uvědomělých bělochů ve skutečném – nikoliv virtuálním – světě. Jak Covington podotýká: lidé, kteří nežijí v dojezdové vzdálenosti jeden od druhého, se sotva mohou pokusit o revoluci.
Podle Covingtonova přesvědčení musí být tato rasově uvědomělá komunita zorganizována po komunistickém vzoru jako revoluční Strana pro nezávislost severozápadu. Úkol Strany je trojí: osvěta (propaganda), nábor a příprava. Zprvu bude působit legálně: vykonávat otevřenou i podzemní propagandu i nábor.
Covington se dost opovržlivě vyjadřuje o současných rasově nacionalistických skupinách, k nimž je možné připojit se pouhým zasláním šeku. Revoluce nebude mít P.O. Box. Nebude přijímat kreditní karty. Nebude si ji možné odečíst z daní. Jak Covington s oblibou říká. „Do strany se nepřidáte. Strana si vás přidá sama.“
Potenciální členové jsou předem důkladně prověřeni a otestováni, což by mělo vyřadit agenty – infomátory a magory. Každý rekrut bude posuzován jako potenciální politický voják. Strana se totiž od momentu svého vzniku připravuje na okamžik svého zákazu, kdy se pružně přemění na podzemní partyzánskou armádu. V podzemí se pak bude připravovat na období, kdy se znovuobjeví jako vláda a armáda nové společnosti.
Mimo to nemůže bělošská domovina vzniknout, dokud nedojde k určitým morálním transformacím: běloši jako skupina musí znovu nalézt ztracenou odvahu a lidé zapojení do hnutí musí jednat i myslet mnohem seriózněji. V knihách mluví Covington o přestěhování 50 000 rasově uvědomělých Evropanů do oblasti budoucí republiky v průběhu předválečných let. Proč však začali přicházet, proč běloši nalezli odvahu a proč se hnutí stalo mnohem serióznějším, je popisováno jako naprostá záhada. Kdyby byly Covingtonovy romány masově čteny, bylo by to záhada mnohem menší.
I pokud se však hnutí bílých nacionalistů stane výrazně mohutnějším, lépe organizovaným a odhodlanějším, pořád bude nesrovnatelně slabší než USA v plné síle. Než lze tedy o odtržení od USA vůbec uvažovat, musí systém prodělat krizi nebo souběh krizí (srovnej s Fayeho konvergencí katastrofpozn. DP). Bez oslabení britského impéria v 1. světové válce by Irové pravděpodobně nevybojovali svou nezávislou Republiku a Indie by se obtížně dosahovala nezávislosti bez vykrvácení Britské říše ve 2. světové válce.
Jak ale víme, americké impérium naštěstí plnou parou směřuje ke katastrofě na mnoha frontách. Politický režim je v zajetí menšinových a zahraničních zájmů, a tak ani nemůže usilovat o obecný prospěch. Naše zahraničně-politická dobrodružství v zájmu Izraele a rozmařilé výdaje v sociální oblasti jsou ekonomicky neudržitelné.
Multikulturalismus a barevná imigrace vedou ke zrychlujícímu se útisku a odcizení (bývalé) bělošské většiny, což může vést jen k nárůstu etnického napětí a konfliktů. Pozitivní diskriminace a korupce naplnily státní správu neschopnými zaměstnanci, kteří jsou v lepším případě parazity, v horším pak dokonce samotnými původci společenského chaosu. Vzdělávací systém a populární kultura pokračují po trajektorii úpadku. Systém je při svém drancování stále vzácnějších zdrojů odkázán na stále sofistikovanější technologie, demografický vývoj je však jednoznačně dysgenický.
Tupci se množí rychleji než nadaní a politický systém si zabedněné hlupáky předchází. Jak navíc poukázal Sam Dickson, systém je dle všeho zbaven brzd a pojistek – když například vznikl systém Social Security, vědělo se o jeho neudržitelnosti. Pro nápravu však nebylo učiněno nic a politici sunou problém „před sebou“, odkládajíc konečný krach vždy o několik dalších volebních cyklů do budoucnosti. Systém je samozřejmě schopen vypořádat se s jednou krizí v daný okamžik. Nakonec však dojde k jejich souběhu a Spojené státy tuto situaci nepřežijí ve své dosavadní podobě.
V případě lehčí krize je prvním impulzem udržet vše, pokud je však situace závažnější, opuštění některých aktiv – aby bylo možné zachránit ostatní – se stává nevyhnutelným. Covingtonovou nadějí je vytvořit rasově nacionalistické hnutí dostatečně silné na to, aby odtrhlo kus Spojených států v momentě, kdy nastane taková situace.
V jeho fikci jsou americké elity odhodlanější udržet územní integritu Izraele než USA. To není kdovíjak absurdní premisa – i dnes nedokáží dát Spojené státy dohromady vůli a prostředky na zajištění jižní hranice, ale na války v Iráku a Afganistánu ve jménu a zájmu Izraele stát mnohonásobně vyšší výdaje nalezl.
(Covington vykresluje v knihách scénář vývoje, kdy jsou USA vtaženy do boje a okupace takřka všech blízkovýchodních islámských států v izraelském zájmu, což však přesto nestačí k odvrácení zániku tohoto státu pod muslimskou záplavou.) Když se tak režim musí rozhodnout mezi podporou Izraele a udržením pacifického severozápadu, otevře se příležitost k získání nezávislosti Severozápadu.
Dalším příznivým faktorem pro odtržení Severozápadu je rozhodnutí režimu posvětit v podstatě mexickou reconquistu Kalifornie a jihozápadní části USA a dovolit vytvoření „Aztlanu“. Obecným principem etnonacionalismu je obhajoba práva na nezávislost všech národů, včetně Havajců a Mexičanů; vládnoucí vrstva ovšem abstraktním principům a obecným zásadám nikdy příliš oddána nebyla – zato je však oddána myšlence zničení bílé rasy.
Odtržení Aztlanu k tomuto cíli směřuje, secese pacifického Severozápadu nikoliv. Navíc odtržení Aztlanu může ve skutečnosti uvolnit režimu ruce a dovolit mu alokovat síly a zdroje na udržení Severozápadu.
Dalšími faktory přispívajícími k vytvoření podmínek pro úspěšné odtržení jsou mj.:
1) neustále se zvyšující počet marginalizovaných bělochů, kteří nemají pozvednutím zbraní proti vládě co ztratit,
2) velké množství vycvičených a velmi zahořklých veteránů imperiálních zámořských konfliktů,
3) dostatečně zkorumpovaná a neschopná federální vláda, sestávající z pološílených ideologů, bezduchých rutinérů a příjemců výhod pozitivní diskriminace a
4) dlouhodobá otevřená i skrytá stranická propaganda určená k zasévání obecné nespokojenosti a prohlubovaní existujícího napětí ve společnosti.
Jakmile jsou tyto podmínky splněny, stačí k zažehnutí obrovského požáru jediná jiskra. Pro Covingtonu jí je povstání v Coeur d’Alene, vyfabulované po vzoru irského Velikonočního povstání. Obtěžující potížisté z povolání, sdružení v organizaci „It Takes a Village“ 1] (federální ekvivalent odboru sociální péče) se rozhodnou odebrat děti apolitické rodině rodnověrců Singerových a umístit je do péče vhodnějších náhradních rodičů, kteří by jim před spaním nepředčítali nenávistné a rasistické severské mýty a pohádky.
Když zvednou ruce v odporu, jsou federálními silami – stejně jako ve Waco a Ruby Ridge – zmasakrováni. Tentokrát ale obyčejní běloši, sousedé Singerových, proti federálním agentům spontánně pozvednou zbraně.
Přestože Strana v tomto prvotním aktu odporu nehrála žádnou přímou roli, byla připravena využít příležitosti. Aktivisté – muži i ženy – se chopili zbraní a vydali se do Coeur d’Alene. Označili se za Severozápadní dobrovolnickou armádu, vyvěsili modro-zeleno-bílou trikolóru a oznámili zrození Severozápadní republiky. Federální síly napochodovaly proti městu a po šestnácti dnech těžkých bojů a krveprolití vlajku nové republiky strhly. Povstání však nevyhaslo a postupně přerostlo v osvobozeneckou válku.

Podmínky pro úspěch

Severozápadní kvartet obsahuje bohatství praktických rad a doporučení, které je vhodné zvážit.
1) Volná, pružná a odolná organizační struktura. Navzdory Covingtonově inspiraci německým národním socialismem není NVA centralizovanou organizací založenou na vůdcovském principu. Covington je především pragmatik a uvědomuje si, že taková organizace by byla příliš zranitelná a náchylná ke zničení odshora. Proto NVA uplatňuje volný a odolný model inspirovaný IRA a Cosa Nostrou. Základní jednotkou NVA je tříčlenná buňka schopná poloautonomního fungování.
Její členové mají pouze omezené znalosti ostatních buněk a struktury velení, když je tedy buňka infiltrována nebo je jeden z jejich členů zajat, jsou potenciální škody a následky omezeny. Buňky jsou organizovány do sborů, z nichž každý má velitele a politického důstojníka, který funguje jako spojka s armádním velením. Součástí NVA jsou Rychlé operační jednotky (Flying Columns): pohyblivé nezávislé partyzánské jednotky o síle 60-100 bojovníků, působící v řídčeji zalidněných oblastech.
Neexistují uniformy, pokrevní přísahy, pochodněmi osvětlené rituály a podobné ‚ozdoby‘ – jen ovzduší neúprosného pragmatismu a seriózního bojového úsilí.
2) Vrcholný důraz na charakter. Funkční revoluční hnutí nelze vytvořit z nefunkčních lidí. Nejdůležitější vlastností, kterou NVA u možného člena posuzuje, je proto charakter. Ten je důležitější než ideologie, dovednosti, společenský původ, finanční zdroje atd. – bez kvalitního charakteru totiž nelze pro boj žádnou z těchto výhod využít.
Covington nemluví jen o tradičních ctnostech, jako jsou odvaha, sebekázeň nebo moudrost, ale také o vlastnostech jako vyspělost a ochota spolupracovat s ostatními ve skutečném světě, na rozdíl od virtuálního prostředí současného hnutí. Covingtonem obdivovaný Xenofón nás učí, že při rovnosti ostatních faktorů vítězí armáda s nejlepším charakterem.
3) Revoluce se musí uskutečnit „nasucho“. Jedna z nejlepších Covingtonových myšlenek také souvisí s otázkou charakteru: Obecný rozkaz č. 10 stanoví, že v průběhu války se musí všichni členové NVA zdržet konzumace alkoholu a drog. K tomu lze uvést přinejmenším tři dobré důvody: Zaprvé, pití a drogy snižují efektivitu a zhoršují úsudek, což může vést ke katastrofě.
Zadruhé, bez ohledu na následky je tento požadavek velmi hmatatelným důkazem vážnosti a důležitosti celého podniku a zatřetí tento „suchý zákon“ vyselektuje nedostatečně oddané jedince, kteří své osobní požitky nadřazují boji za přežití rasy.
4) Náboženská neutralita. Covington je pevně přesvědčen o nutnosti zachování neutrality v otázce víry a náboženství. Cílem bílého nacionalismu je vytvoření bělošské domoviny. O tento konkrétní politický cíl mohou usilovat lidé s nejrůznějšími náboženskými přesvědčeními z mnoha různých důvodů. Důležité je sdílet totožný cíl, nikoli důvody.
O náboženství ze samé podstaty věci nelze racionálně debatovat, tudíž z těchto debat zpravidla vzejde málo dobra a proto je vhodné se náboženské otázce vyhnout. Hnutí musí také zajistit, aby se nestavělo nepřátelsky vůči náboženství většiny bělochů, křesťanství – a ani tak nepůsobilo.
5) Bojujte chytře a úsporně. Inteligentním způsobem boje může malá guerillová armáda porazit i nesrovnatelně početnější síly. NVA neverbuje do svých řad impulzivní hazardéry nebo sebevrahy bez pudu sebezáchovy. Nehledá dobrovolníky na sebevražedné mise nebo odpor do posledního muže. Nežádá své příslušníky položit život za bílou republiku – i když rizika jsou známa všem.
Místo toho velí, aby vojáci v boji za bílou republiku donutili položit život nepřítele a sami své cenné životy uchovali pro další boj. NVA nevynechá žádnou příležitost získat lacino nebo zdarma prospěch – telefonicky vyvolat falešný poplach hrozbou bombového útoku nestojí NVA nic, zato nepřátelské straně vznikají vysoké náklady.
Na technologiích závislá moderní společnost je natolik komplexní a vzájemně provázaná, že drobná sabotáž může mít dalekosáhlé důsledky. Jak už bylo řečeno a jak Covington s oblibou připomíná – v partyzánských válkách vyvěšují bílou vlajku účetní, nikoli velitelé.
6) Vybírejte své cíle pečlivě a s rozvahou. Cílem NVA je bílá republika. Tu nelze vytvořit znepřátelením bělošského obyvatelstva. Proto NVA volí své cíle pečlivě, a zatímco se snaží co nejvíce ztížit režimu jeho fungování, škody způsobené obyvatelstvu mají být co nejmenší.
Hlavními cíli jsou funkcionáři režimu a jeho aktivní spolupracovníci. Pomocí likvidace jejich ekonomické a sociální záchytné sítě také NVA přinutí k odchodu barevné skupiny populace. Za každou cenu se vyhýbá zabití či zranění dětí libovolného etnického původu – takové činy vyvolávají vlnu sympatie a NVA staví do role zrůd. Ze stejných důvodů organizace neútočí na civilní letadla nebo náboženské organizace a jejich představitele, bez ohledu na jejich případnou odpudivost.
7) Přineste hmatatelný prospěch bělochům. NVA neusiluje jen o poražení systému, chce také přinést faktické výhody bílému obyvatelstvu. Odchodem barevných se otevře řada pracovních míst, dojde ke zvýšení mezd, sníží se míra zločinnosti a posílení vazeb nyní výrazně homogennější komunity.
Cíleným vyřazením federálního systému výběru daní zajistí NVA bílým zaměstnancům, že výplata za jejich práci bude větší. Účelem je přesvědčit lidi o výhodách bílého nacionalismu jejich poskytováním už v průběhu války – tak se NVA dostane do pozice přirozeného nástupce vlády jakožto vůdce nového národa po skončení konfliktu.
8) Zničte důvěryhodnost Systému. NVA útočí na budovy, personál a spojence Systému a tím posiluje své pozice mezi populací a zároveň ničí důvěryhodnost Systému. Lidé nevyhnutelně dospějí k závěru, že pokud není Systém schopen ochránit sám sebe, nemůže ochránit ani je. Všude, kde je to možné, usiluje NVA o nalezenímodu vivendi s místními ochránci zákona. Pokud se při akci NVA místní policie podívá na opačnou stranu, NVA ji nechá v klidu konat své povinnosti.

Nově stvořená Republika

The Hill of the Ravens slouží Covingtonovi částečně jako nástroj k „turistické prohlídce“ Severozápadní americké republiky několik desetiletí po jejím vzniku. Na začátku knihy je hlavní protagonista, plukovník Donald Redmond z Úřadu pro státní bezpečnost, povolán do kanceláře svého tchána, prezidenta republiky Johna Corbetta Morgana. Je pověřen tajným a velice citlivým úkolem: znovu otevřít vyšetřování zrady a masakru Olympijské zásahové jednotky během války za nezávislost.
Tom Murdock, velitel jedotky a jeho milenka Melanie Young, patří k nejuctívanějším hrdinům republiky. Gertude Greiner, která je zradila americké vládě je naopak nejnenáviděnější osobou v zemi. Když se tedy Trudy Greiner po desetiletích skrývání na území Aztlanu objeví s úmyslem vrátit se do Republiky a očistit své jméno, ohrožuje tak jeden ze základních z mýtů nově vzniknuvší republiky.
Pokud se jí to povede, vrhne to navíc stín podezření na osm dalších, kteří přežili zánik Olympijského zásahové jednotky. Z některých z nich se v poválečných letech stali přední občané Republiky: David Leach, velkoadmirál Kriegsmarine; generálmajor SS William Vitale, Frank Palmieri, ministr dopravy; Dr. Joseph Cord, nejvýznačnější výzkumník a vynálezce v zemi (zjevně jde o Williama Pierce, kterým Covington pohrdá) a Dragutin Saltovic, mezinárodně proslulý klavírní virtuos.
Pokud by kterýkoliv z nich byl zrádcem, mělo by to pro Republiku podstatně horší následky, než samotné očištění Trudy Greinerové.
Redmondovo vyšetřování představuje ideální příležitost pro prohlídku Severozápadní americké republiky, kdy je Covingtonem popsán politický, vojenský, ekonomický i vzdělávací systém, a také věda, kultura a náboženství. (Právě příliš neobytný dojem prohlídky s průvodcem je také mou jedinou výtkou knize). NAR je společností 40 milionů rasově uvědomělých bělochů ze všech koutů světa. Na severu sdílí hranice s Kanadou, na východě s USA a na jihu s Aztlanem.
Kvůli své poměrně malé rozloze a nestabilním či nepřátelským sousedům je NAR charakterizována vysokou mírou vojenského výcviku a vysokými výdaji na obranu, výzkum a vývoj – včetně vesmírného programu. Součástí struktury orgánů NAR je také War Prevention Bureau (Úřad pro předcházení válkám) – organizace určená k likvidaci zahraničních nepřátel NAR ještě předtím, než stihnout vyvolat válku proti Republice. Kdyby byl Sadám Husajn aspoň z poloviny takový padouch, za jakého byl propagandou vykreslen, pomocí podobné organizace mohl zachránit bezpočet Iráčanů – včetně sebe samého.
Vláda NAR poskytuje vzdělání a zdravotní péči, garantuje též plnou zaměstnanost. Ministerstvo kultury se stará jak o zachování, tak o obecnou dostupnost pokladů evropské vysoké kultury.
V jedné z mnoha svých zábavných drobných odboček autor ukazuje, jak ministerstvo rafinovaně zvládlo pootočit kolem dějin v otázce vkusu oblékání zpět do viktoriánských a edwardiánských časů – doufejme jen, že nebude pokračovat dále k napudrovaným parukám či medvědím kůžím – což dodává románu prvek archeofuturismu.
(Obecně je jedním z pozitiv fašismu vytváření dostatku příležitostí pro muže obléci se do formálního.) NAR je velmi „zelenou“ společností, upřednostňující hromadnou dopravu, ochranu přírody. Dokonce užívá technologií à la Jurský park ke znovuoživení vyhynulých živočišných druhů (další gesto směrem k archeofuturismu).
Přestože vláda NAR je silná a centralizovaná – v pravém slova smyslu autoritářská – nejde o diktaturu. Lze ji popsat jako smíšený režim s výkonnou a legislativní složkou moci a několika centry moci, které se navzájem kontrolují a brzdí v souladu s Ústavou Republiky. Zastoupen i je všelidový prvek – obecné volební právo. Jelikož ženy pozvedly zbraně v boji za Republiku, mají pochopitelně i volební právo. Existují však různé úrovně občanství: opatření k zajištění převahy kvality nad kvantitou.
I když Republika vznikla coby stát jedné Strany, postupně se v jejím rámci vymezily odlišné „tendence“, což mělo de facto za následek vznik systému více stran. Takto popsaný systém může působit podivně pro hnutí inspirované německým nacismem, Covington však zastává pozici, že od odmítnutí vůdcovského principu a zavedení decentralizované, neformální struktury buněk vede cesta logického vývoje k pluralistickému režimu, jehož obraz načrtává.
Podobně jako současné etnonacionalistické hnutí je i NAR rozdělena do několika náboženských táborů. Nejzastoupenější mezi nimi jsou křesťanství, křesťanská identita, novopohanství, a agnosticizmus/ateismus – tyto skupiny jsou zpravidla na pokraji konfliktu. Proto NAR zajišťuje svobodu vyznání a oddělení státu a církve. Vybalancovat zájmy jednotlivých skupin vyžaduje od elity státu velkou míru nadání a úsilí. Jedním ze zajímavějších, sarkasticky ironických Covingtonových nápadů je prezentace nacismu jakožto umírněného středu.
Libertariáni jistě ocení fakt, že vláda NAR je navzdory své síle a vlivu omezené velikosti, což má dva hlavní důvody: Pokud jsou běloši ponecháni v klidu, vytvoří stav spořádané svobody se stejnou jistotou jako černoši chaos, a proto nemusí stát těsně regulovat rozsáhlé oblasti života. Zadruhé, vláda bobtná, pokud popírá lidskou přirozenost – obzvlášť, když se snaží setřít přirozenou nerovnost mezi lidmi i rasami.
V momentě, kdy jsou lži rovnosti a multikulturalismu opuštěny a věci jsou uvedeny do souladu s přirozeným řádem, není už velké vlády potřeby. Daně jsou nízké a měna pevná. Míra soukromí a svobody pohybu je natolik vysoká, že tajná policie (velmi nepočetná organizace, zaměřená zejména proti vnějším nepřátelům) má problém vůbec nalézt jednotlivce. (Zkuste se ztratit vládě z dohledu v dnešní „zemi svobodných“).
Je ustanovena svoboda vyznání a právo nosit zbraň. Covington zjevně opovrhuje právníky a vykresluje minimalistický systém spravedlnosti a soudnictví, jemuž je každý občan snadno schopen porozumět.
Mnohem důležitější je státní garance pozitivní svobody zdravého biologického a kulturního vývoje. V Severozápadní republice můžou byt muži muži a ženy ženami, děti pak mají svobodu vyrůstat ve zdravém a nádherném prostředí, bez amerického chaosu, násilí, drog, dekadence, fastfoodu a za kulturu vydávajícího se braku.
Je to společnost, kde běloši mohou žít a jednat v souladu se svým vnitřním smyslem pro slušnost, tvořit v souladu s vnitřním smyslem pro krásu, používat svého ducha k rozluštění tajemství přírody a životních otázek a kde mohou popustit uzdu svého dobrodružného a odvážného ducha.
Nejhorším prvkem Covingtonových představ je jeho fantazírování o odplatě ve stylu „dne oprátky“, které více než árijským rozumem zavání starozákonní pověrou a arogancí. Sympatizujícího čtenáře to jen odradí a usnadní práci našich nepřátel. Severozápadní americká republika není utopií: navzdory svým nedostatkům vytvořil Covington vizi – a možná dokonce mýtus naplněný potenciálem k přeměně světa – který je třeba brát vážně.

* * *

Severozápadní kvartet upřímně doporučuji. Kromě čtenářského prožitku a cenných rad přinášejí knihy další cenný benefit. Bílý nacionalismus je v podstatě virtuální hnutí geograficky oddělených jedinců spojených jen prostřednictvím internetu a tištěných publikací. Prvků skutečné komunity a aktivismu je jako šafránu, což vede uvnitř hnutí k všeobjímající atmosféře zpohodlnělosti a lehkomyslnosti.
Ať už Covingtonův náhled přijmeme nebo nikoliv, nikdo nemůže přečíst jeho romány, aniž by si neodnesl mnohem vážnější vztah k bílému nacionalismu a přesvědčení o naprosté nezbytnosti skutečné komunity, skutečné činnosti, opravdového odhodlání a obětavosti. Nejlepším komplimentem, jaký můžu knihám složit je označit je za natolik podvratné, že vláda je jednou bude muset zakázat. Objednejte si je ještě dnes.

Poznámka DP:

1] „It takes a vilage to raise a child“(„K vychování dítěte je třeba celá vesnice“) je údajné africké přísloví, jehož první část použila Hillary Clinton pro název své knihy o výchově z roku 1996 – na což nepochybně autor naráží.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)