What Language Is This?

Les formes de tractament (FT) són una qüestió que ha provocat molt d’interès en els darrers anys, sobre tot del punt de vista pragmàtic. En aquest article, fem una aproximació a la qüestió de les FT pel que fa als pronoms en aragonès, un diasistema on hi ha molt poques referències d’aquest assumpte. Estudiarem sobretot la forma vós, que presenta característiques exclusives en aragonès, amb algunes referències a la 1 Ianua. Revista Philologica Romanica

Aquest és un estudi contrastiu, en què l’aragonès és comparat amb la resta de llengües iberoromàniques, dins un marc teòric nou, el de la Gramàtica Funcional Categorial i el seu ús d’etiquetes per marcar la dixi i altres fenòmens propis de les FT a tots dos nivells, pragmàtic i gramatical.

Palabras clave: aragonès, formes de tractament, dixi, iberoromànic,gramàtica funcional categorial, etiquetatge.

Índex 1Justificació 2El marc teòric 3El sistema pronominal de l’aragonès de 2P 4Sobre el vós de cortesia 5El paradigma de vós 6La concordança de nombre 7L’expressió de la cortesia en aragonès Referències bibliogràfiques

1. Justificació

No és gaire la informació que es troba sobre les formes de tractament en l’aragonès actual. Dins els estudis, sobretot de tipus dialectal que s’han escrit durant el darrer segle, les formes de tractament solament interessen com a element de variació, en què s’estudia el paradigma i les divergències.

Pel que fa al procés de normalització de l’aragonès com a llengua actual, tampoc no s’hi ha dedicat gaire temps a l’estudi d’aquest tema, però pensem que cal dedicar-hi un estudi, tot i que sigui incomplet —en som conscients—, atès que té un interès molt gran no sols per entendre quin funcionament té el sistema de formes de tractament (FT) en aragonès, sinó també perquè la comparació amb les llengües veïnes no deixa de tenir un gran interès.

2. El marc teòric

Fem aquest estudi dins el marc teòric de l’etiquetatge de FT (Frías & Uruburu, 2017). Es tracta d’un sistema d’individualització de les formes de tractament amb etiquetes. En un primer moment, n’hi ha tres de primàries: grau [G] (de formalitat), paradigma [Π] i referent [R]. Pel que fa al castellà europeu (comencem per una llengua amb un sistema relativament simple), les aplicaríem així:

Please follow and like us:
error3
fb-share-icon20
20
fb-share-icon20

5 thoughts on “What Language Is This?”

  1. I am 99% sure that it is Català. In Català, the -ion becomes -ió. They also have ll at the beginning of words, as in llengua. Darrers sounds like the French derrières, and sometimes Català sounds more like French than Spanish.

  2. It’s similar to Occitan and Catalan. I’ve never seen the character ü in those languages, though. The text includes mentions of “l’aragonès “. For that as well as the similarity to Occitan and Catalan, my guess is Aragonese, spoken in Northern Spain. When do I find out if I’m right?

    1. No, the Aragonese language looks different. I might put up a sample sometime. This is Catalan. Occitan looks different but I’m not sure how different or in what way. I’ve seen quite a bit of Occitan writing but that was a while back.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)