What Language Is This?

What language is this? First of all, what family is this language from? This should be easy. Next, what is this text discussing? Should be harder, but I know at least one commenter on here who ought to get this. And finally of course,  what language is this? I had to admit that I was fooled at first. I thought it was one language in this family, but it was actually another language in this family.

Not that they don’t sort of all look alike, at least when written with a Latin orthography. Written with the other popular orthography type used by these languages, I don’t have a clue which it is because I don’t understand that orthography. Oh and while you are at it, what type of orthography am I discussing in the couple of sentences above. Come on people, it’s not that hard.

Autor zde diskutuje některé neřešené dílčí problémy afrických klasifikací a rozebírá klasifikač-ní metody užité v předcházejících modelech. Především však představuje vlastní postupy, které jsou postaveny na důkladné etymologické a sémantické analýze lexikálního materi-álu, včetně ustanovení regulérních hláskových korespondencí, tedy procedury, která v kla-sické komparatistice zůstává jediným důkazovým prostředkem genetické příbuznosti mezi jazyky.

K určení stupně příbuznosti, tj. vytvoření hierarchicky uspořádaných ‘stromových’ modelů, používá, stejně jako mnozí jeho předchůdci, kvantitativní analýzu, kte-rou skromně nazývá v titulu své monografie lexikostatistikou. Jde však o její ambicióznější sestru, glottochronologii, která nabízí více než jen hierarchicky uspořádaný vývojový diagram , totiž i absolutní chronologii dílčích divergencí ve vývoji příbuzných jazyků. Autor aplikuje glottochronologii, přesněji řečeno vlastní variantu tzv.

‘Rekalibrované’ glottochro-nologie, díla jeho otce, dvěma způsoby. Jeden vychází z automatického programu, který je založen na zjednodušených hláskových korespondencích a podle nich vyhledává pravděpodobné cognates a na základě nich konstruuje odpovídající vývojové dia-gramy. Druhý postup autor nazývá manuální.

Spočívá v detailním ‘ručním’ prověření po-tenciálně příbuzných forem z hlediska předem ustanovených hláskových zákonů. Sympatic-ký je nanejvýš obezřetný postup, když se autor snaží identifikovat výpůjčky nebo náhodné podobnosti a absolutní chronologii ustanovuje pouze u bezpečně prokázaných genetických jednotek, vesměs s časovou hloubkou rozpadu nepřevyšující

Tis. př. Kr. Přirozeně se zají-má i o vzdálenější příbuznost. Výsledky ale prezentuje pouze ve formě tabulek vyjadřujících procenta společně zdědené slovní zásoby z testovacích lexikálních souborů. Vedle etymolo-gicky zanalyzovaných lexikálních souborů jsou nejcennějším výstupem prvních dvou dílů monografie detailně propracovaná schémata divergence bezpečně ustanove-ných taxonomických jednotek doplněná časovými osami. Ve druhé části prvního dílu se au-tor věnuje khoisanským jazykům (s. 301-483). Detailně zde představuje klasifikaci tří jasně definovaných skupin khoisanských jazyků: centrálních, jižní khoe a severní khoe.

Please follow and like us:
error3
fb-share-icon20
20
fb-share-icon20

15 thoughts on “What Language Is This?”

  1. No. A huge huge huge huge hint. This language is generally if not almost always written in Cyrillic. There’s a Latin alphabet but it’s not much used. You get it now?

     1. Russian. Okay, that was a dirty trick to play. I was able to recognize many of the words, as I took Russian in college. I assumed they were cognates and it was some similar Slavic tongue.

   1. Robert, you might have gotten mixed up. 🙂 Not Cyrillic. Don’t google this quote yet, if you don’t want the final answer: “Also, if you see the letter ů, it’s”

  2. Bulgarians are the only group in the Balkans who use Cyrillic a lot. Bulgarian is very close to Russian, and this is probably the reason for the Cyrillic. I suppose it can be written in Latin too, but I’ve never seen it.

   Serbs write in both Cyrillic and Latin. Recently use of the Latin alphabet has been growing. Fans of Cyrillic (probably Serbian pro-Russian nationalists) have been trying to stop the increasing use of the Latin alphabet in Serbia.

   Sorry! Montenegrins and Macedonians also use Cyrillic. Both have close roots with Serbian and Montenegrin is just a dialect of Serbian. Bosnian uses Latin and Cyrillic, with Latin a bit more common.

 1. Or maybe a Yugoslavian one like a Kosovo dialect. I’m guessing this because perhaps Muslim Serbs would like to differentiate themselves from Christian Slavs and use Latin alphabet like the Turks.

  I’m going of the top of my head. No fun if I Google it.

  1. I’m not sure who uses Cyrillic in the Balkans. The Croats use a Latin alphabet. They go back and forth.

   The Kosovo Serbs just speak Serbian (Well, ok, it’s a Serbian dialect, but it’s fully intelligible with Serbian), and they write just like any other Serbs.

 2. What’s interesting is how many words are Latin and therefore the Romance subfamily. Just the first sentence contains: “Author discuss problem african classification method model.” This made me think “Wait, not slavic after all? Is it Romanian?” No.

  1. I had no idea there were so many Romance borrowings in this language, but I think I’ve heard that it’s actually full of Latinate words.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)