What Language Is This?

Հրաչյա Աճառյան, ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ, հատոր Բ (Ե-Կ)
Հայերեն արմատական բառարանը» վեց հատորից է բաղկացած (Եր., յոթերորդ հատորն է հավելվածը, որ լույս է տեսել : «Հայերեն արմատական բառարանը» վերահրատարակվել նույնությամբ՝սեղմ չորս հասորով: «Արմատական բառարանը» լիակատար ցանկն է շուրջ հազար հայերեն արմատական բառերի` նրանց բացատրութ…

0 thoughts on “What Language Is This?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *